اسناد مالکیت، محضری، و اوراق قضایی

مدارک رسمی ای که در عرف حقوقی سند خوانده می شوند عبارتند از: اسناد مربوط به احوال شخصیه، اسناد مالکیت، محضری، و اوراق قضایی، اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور، امور مربوط به اتباع بیگانه، فیش های حقوقی و مدارک بانکی، انواع پروانه ها، انواع کارت ها، گواهی های متفرقه، گواهی کار، اسناد و مدارک شرکت ها، و گواهی های آموزشی.

ترجمه‎ی هرگونه اسناد و مدارک رسمی، طبق قانون، فقط بر عهده مترجمین رسمی دادگستری می‎باشد. اسناد و مدارکی هم که برای ارائه به کشورهای خارجی است باید به وسیله مترجم رسمی زبان مربوطه ترجمه و روی سربرگ های ویژه متعلق به قوه قضاییه می باشد، چاپ شده و پس از مهر و امضا توسط مترجم و الصاق تمبر مورد تأیید اداره امور مترجمین رسمی دادگستری و وزارت امور خارجه و در صورت نیاز سفارت خانه های خارجی مستقر در ایران قرار بگیرند.

شرایط تأیید هر کدام از این اسناد و مدارک در بخش شرایط تأیید این سایت توضیح داده شده اند.

ترجمه اقرارنامه

راهنمای ترجمه اقرارنامه

ترجمه اوراق و آراء قضایی

راهنمای ترجمه اوراق و آراء قضایی

ترجمه گواهی املاک غیر ثبتی روستاها

راهنمای ترجمه گواهی املاک غیر ثبتی روستاها

ترجمه وکالت نامه

راهنمایی ترجمه وکالت نامه

ترجمه اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری

راهنمای ترجمه اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری

ترجمه تعهدنامه

راهنمای ترجمه تعهدنامه

ترجمه استشهادیه

راهنمای ترجمه استشهادیه

ترجمه اجرائیه و اوراق ثبتی

راهنمای ترجمه اجرائیه و اوراق ثبتی

ترجمه گواهی امضا محضری

راهنمای ترجمه گواهی امضا محضری

ترجمه اسناد اراضی و املاک

راهنمای ترجمه اسناد اراضی و املاک

ارزیابی املاک، مستغلات، ماشین آلات و اقلام سنگین

راهنمای ارزیابی املاک، مستغلات، ماشین آلات و اقلام سنگین

ترجمه بیع نامه و اجاره نامه

راهنمای ترجمه بیع نامه و اجاره نامه