ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه

ترجمه‎ی هرگونه اسناد و مدارک رسمی، طبق قانون، فقط بر عهده مترجمین رسمی دادگستری می‎باشد. اسناد و مدارکی هم که برای ارائه به کشورهای خارجی است باید به وسیله مترجم رسمی زبان مربوطه ترجمه و روی سربرگ های ویژه متعلق به قوه قضاییه می باشد، چاپ شده و پس از مهر و امضا توسط مترجم و الصاق تمبر مورد تأیید اداره امور مترجمین رسمی دادگستری و وزارت امور خارجه و در صورت نیاز سفارت خانه های خارجی مستقر در ایران قرار بگیرند.

اسناد مربوط به احوال شخصیه، اسناد و مالکیت، محضری، و اوراق قضایی، اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور، امور مربوط به اتباع بیگانه، فیش های حقوقی و مدارک بانکی، انواع پروانه ها، انواع کارت ها، گواهی های متفرقه، گواهی کار، اسناد و مدارک شرکت ها  و گواهی های آموزشی، مدارک رسمی ای می باشند که در عرف حقوقی سند خوانده می شوند.

شرایط تأیید هر کدام از این اسناد و مدارک در بخش شرایط تأیید این سایت توضیح داده شده اند.

ترجمه شناسنامه و کارت ملی

راهنمای ترجمه شناسنامه و کارت ملی

ترجمه ریز نمرات

راهنمای ترجمه ریز نمرات

ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه

راهنمای ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه

ترجمه ترازنامه

راهنمای ترجمه ترازنامه

ترجمه متون حقوقی

راهنمای ترجمه متون حقوقی

ترجمه گواهی اشتغال به کار

راهنمای ترجمه گواهی اشتغال به کار

ترجمه گواهی تجرد

راهنمای ترجمه گواهی تجرد

ترجمه کارت پایان خدمت و معافیت

راهنمای ترجمه کارت پایان خدمت و معافیت

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

راهنمای ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

ترجمه سند ازدواج و سند طلاق

راهنمای ترجمه سند ازدواج و سند طلاق

ترجمه اساسنامه

راهنمای ترجمه اساسنامه

ترجمه دانشنامه

راهنمای ترجمه دانشنامه

ترجمه گواهینامه

راهنمای ترجمه گواهینامه

ترجمه گواهی فوت

راهنمای ترجمه گواهی فوت

ترجمه گواهی ولادت

راهنمای ترجمه گواهی ولادت

ترجمه گذرنامه

راهنمای ترجمه گذرنامه