ترجمه اسناد و مدارک شرکت ها 

ترجمه‎ی هرگونه اسناد و مدارک رسمی، طبق قانون، فقط بر عهده مترجمین رسمی دادگستری می‎باشد. اسناد و مدارکی هم که برای ارائه به کشورهای خارجی است باید به وسیله مترجم رسمی زبان مربوطه ترجمه و روی سربرگ های ویژه متعلق به قوه قضاییه می باشد، چاپ شده و پس از مهر و امضا توسط مترجم و الصاق تمبر مورد تأیید اداره امور مترجمین رسمی دادگستری و وزارت امور خارجه و در صورت نیاز سفارت خانه های خارجی مستقر در ایران قرار بگیرند.

اسناد مربوط به احوال شخصیه، اسناد و مالکیت، محضری، و اوراق قضایی، اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور، امور مربوط به اتباع بیگانه، فیش های حقوقی و مدارک بانکی، انواع پروانه ها، انواع کارت ها، گواهی های متفرقه، گواهی کار، اسناد و مدارک شرکت ها  و گواهی های آموزشی، مدارک رسمی ای می باشند که در عرف حقوقی سند خوانده می شوند.

شرایط تأیید هر کدام از این اسناد و مدارک در بخش شرایط تأیید این سایت توضیح داده شده اند.

اساسنامه و اظهارنامه شرکت ها

راهنمای ترجمه اساسنامه و اظهارنامه شرکت ها

اوراق سهام شرکت‌های تجارتی

راهنمای ترجمه اوراق سهام شرکت‌های تجارتیاوراق سهام شرکت‌های تجارتی

گواهی مالیاتی و ترازنامه

راهنمای ترجمه گواهی مالیاتی و ترازنامه

گواهی های بیمه

راهنمای ترجمه گواهی های بیمه

بارنامه و اساسنامه صادرات و واردات

راهنمای ترجمه بارنامه و اساسنامه صادرات و واردات

اوراق سهام صادر شده از بورس

راهنمای ترجمه اوراق سهام صادر شده از بورس

روزنامه رسمی

راهنمای ترجمه روزنامه رسمی

لیست بیمه

راهنمای ترجمه لیست بیمه

قرارداد شرکت ها

راهنمای ترجمه قرارداد شرکت ها

کارت اقتصادی و کارت بازرگانی

راهنمای ترجمه کارت اقتصادی و کارت بازرگانی