ترجمه انواع کارت ها 

ترجمه‎ی هرگونه اسناد و مدارک رسمی، طبق قانون، فقط بر عهده مترجمین رسمی دادگستری می‎باشد. اسناد و مدارکی هم که برای ارائه به کشورهای خارجی است باید به وسیله مترجم رسمی زبان مربوطه ترجمه و روی سربرگ های ویژه متعلق به قوه قضاییه می باشد، چاپ شده و پس از مهر و امضا توسط مترجم و الصاق تمبر مورد تأیید اداره امور مترجمین رسمی دادگستری و وزارت امور خارجه و در صورت نیاز سفارت خانه های خارجی مستقر در ایران قرار بگیرند.

اسناد مربوط به احوال شخصیه، اسناد و مالکیت، محضری، و اوراق قضایی، اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور، امور مربوط به اتباع بیگانه، فیش های حقوقی و مدارک بانکی، انواع پروانه ها، انواع کارت ها، گواهی های متفرقه، گواهی کار، اسناد و مدارک شرکت ها  و گواهی های آموزشی، مدارک رسمی ای می باشند که در عرف حقوقی سند خوانده می شوند.

شرایط تأیید هر کدام از این اسناد و مدارک در بخش شرایط تأیید این سایت توضیح داده شده اند.

کارت نظام پزشکی و نظام مهندسی

راهنمای ترجمه کارت نظام پزشکی و نظام مهندسی

ترجمه کارت واکسیناسیون

راهنمای ترجمه کارت واکسیناسیون

ترجمه کارت دانشجویی

ترجمه کارت دانشجویی امکان پذیر نیست