ترجمه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش

مدارک رسمی ای که در عرف حقوقی سند خوانده می شوند عبارتند از: اسناد مربوط به احوال شخصیه، اسناد مالکیت، محضری، و اوراق قضایی، اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور، امور مربوط به اتباع بیگانه، فیش های حقوقی و مدارک بانکی، انواع پروانه ها، انواع کارت ها، گواهی های متفرقه، گواهی کار، اسناد و مدارک شرکت ها، و مدارک تحصیلی آموزش و پرورش.

ترجمه‎ی هرگونه اسناد و مدارک رسمی، طبق قانون، فقط بر عهده مترجمین رسمی دادگستری می‎باشد. اسناد و مدارکی هم که برای ارائه به کشورهای خارجی است باید به وسیله مترجم رسمی زبان مربوطه ترجمه و روی سربرگ های ویژه متعلق به قوه قضاییه می باشد، چاپ شده و پس از مهر و امضا توسط مترجم و الصاق تمبر مورد تأیید اداره امور مترجمین رسمی دادگستری و وزارت امور خارجه و در صورت نیاز سفارت خانه های خارجی مستقر در ایران قرار بگیرند.

شرایط تأیید هر کدام از این اسناد و مدارک در بخش شرایط تأیید این سایت توضیح داده شده اند.

ترجمه مدارک تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی

راهنمای ترجمه مدارک تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی

مدارک تحصیلی مدارس خارجی مستقر در ایران

راهنمای ترجمه مدارک تحصیلی مدارس خارجی مستقر در ایران

ترجمه تاییده مدرک تحصیلی

راهنمای ترجمه تاییده مدرک تحصیلی

مدارک تحصیلی مدارس ایرانی خارج از کشور

راهنمای ترجمه مدارک تحصیلی مدارس ایرانی خارج از کشور