ترجمه مدارک دانشگاهی

مدارک رسمی ای که در عرف حقوقی سند خوانده می شوند عبارتند از: اسناد مربوط به احوال شخصیه، اسناد مالکیت، محضری، و اوراق قضایی، اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور، امور مربوط به اتباع بیگانه، فیش های حقوقی و مدارک بانکی، انواع پروانه ها، انواع کارت ها، گواهی های متفرقه، گواهی کار، اسناد و مدارک شرکت ها، و مدارک داشگاهی.

ترجمه‎ی هرگونه اسناد و مدارک رسمی، طبق قانون، فقط بر عهده مترجمین رسمی دادگستری می‎باشد. اسناد و مدارکی هم که برای ارائه به کشورهای خارجی است باید به وسیله مترجم رسمی زبان مربوطه ترجمه و روی سربرگ های ویژه متعلق به قوه قضاییه می باشد، چاپ شده و پس از مهر و امضا توسط مترجم و الصاق تمبر مورد تأیید اداره امور مترجمین رسمی دادگستری و وزارت امور خارجه و در صورت نیاز سفارت خانه های خارجی مستقر در ایران قرار بگیرند.

شرایط تأیید هر کدام از این اسناد و مدارک در بخش شرایط تأیید این سایت توضیح داده شده اند.

ترجمه مدارک صادر شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

راهنمای ترجمه مدارک صادر شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مدارک صادر شده از دانشگاه آزاد اسلامی

راهنمای ترجمه مدارک صادر شده از دانشگاه آزاد اسلامی

ترجمه ارزشنامه تحصیلی

راهنمای ترجمه ارزشنامه تحصیلی

گواهی کار اساتید و کارکنان دانشگاه ها

راهنمای ترجمه گواهی کار اساتید و کارکنان دانشگاه ها

سرفصل دروس (سیلابس)

راهنمای ترجمه سرفصل دروس (سیلابس)

مدارک صادر شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

راهنمای ترجمه مدارک صادر شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ترجمه سایر مدارک تحصیلی

راهنمای ترجمه سایر مدارک تحصیلی

گواهی‌نامه‌های دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی

راهنمای گواهی‌نامه‌های دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی

کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری قابل ترجمه نیست