ترجمه گواهی های آموزشی

مدارک رسمی ای که در عرف حقوقی سند خوانده می شوند عبارتند از: اسناد مربوط به احوال شخصیه، اسناد مالکیت، محضری، و اوراق قضایی، اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور، امور مربوط به اتباع بیگانه، فیش های حقوقی و مدارک بانکی، انواع پروانه ها، انواع کارت ها، گواهی های متفرقه، گواهی کار، اسناد و مدارک شرکت ها، و گواهی های آموزشی.

ترجمه‎ی هرگونه اسناد و مدارک رسمی، طبق قانون، فقط بر عهده مترجمین رسمی دادگستری می‎باشد. اسناد و مدارکی هم که برای ارائه به کشورهای خارجی است باید به وسیله مترجم رسمی زبان مربوطه ترجمه و روی سربرگ های ویژه متعلق به قوه قضاییه می باشد، چاپ شده و پس از مهر و امضا توسط مترجم و الصاق تمبر مورد تأیید اداره امور مترجمین رسمی دادگستری و وزارت امور خارجه و در صورت نیاز سفارت خانه های خارجی مستقر در ایران قرار بگیرند.

گواهی دوره های آموزشی

راهنمای ترجمه گواهی دوره های آموزشی

مدارک صادر شده از سازمان فنی و حرفه‌ای

راهنمای ترجمه مدارک صادر شده از سازمان فنی و حرفه‌ای

گواهی شرکت در سمینارها

راهنمای ترجمه گواهی شرکت در سمینارها