ترجمه گواهی های متفرقه

مدارک رسمی ای که در عرف حقوقی سند خوانده می شوند عبارتند از:

اسناد مربوط به احوال شخصیه، اسناد مالکیت، محضری، و اوراق قضایی، اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور، امور مربوط به اتباع بیگانه، فیش های حقوقی و مدارک بانکی، انواع پروانه ها، انواع کارت ها، گواهی های متفرقه، گواهی کار، اسناد و مدارک شرکت ها، و گواهی های آموزشی.

ترجمه‎ی هرگونه اسناد و مدارک رسمی، طبق قانون، فقط بر عهده مترجمین رسمی دادگستری می‎باشد. اسناد و مدارکی هم که برای ارائه به کشورهای خارجی است باید به وسیله مترجم رسمی زبان مربوطه ترجمه و روی سربرگ های ویژه متعلق به قوه قضاییه می باشد، چاپ شده و پس از مهر و امضا توسط مترجم و الصاق تمبر مورد تأیید اداره امور مترجمین رسمی دادگستری و وزارت امور خارجه و در صورت نیاز سفارت خانه های خارجی مستقر در ایران قرار بگیرند.

شرایط تأیید هر کدام از این اسناد و مدارک در بخش شرایط تأیید این سایت توضیح داده شده اند.

پرونده بهداشتی دانش آموزان

ترجمه پرونده بهداشتی دانش آموزان

قبوض آب، برق، تلفن و گاز

ترجمه قبوض آب، برق، تلفن و گاز

گواهینامه و احکام قهرمانی رشته‌های ورزشی

ترجمه گواهینامه و احکام قهرمانی رشته‌های ورزشی

گواهینامه‌های فرهنگی هنری

ترجمه گواهینامه‌های فرهنگی هنری

گواهی استاندارد و تقدیرنامه

ترجمه گواهی استاندارد و تقدیرنامه

گواهی تألیف و انتشار

ترجمه گواهی تألیف و انتشار

گواهینامه‌‌های دریانوردی، کشتیرانی،خرید و فروش وسایل و حمل و نقل دریایی

ترجمه گواهینامه‌‌های دریانوردی، کشتیرانی،خرید و فروش وسایل و حمل و نقل دریایی

اوراق صادر شده از وکلای دادگستری

اوراق صادر شده از وکلای دادگستری قابل ترجمه نیستند

گواهی‌های بهداشتی غذایی، دارویی و آرایشی

ترجمه گواهی‌های بهداشتی غذایی، دارویی و آرایشی

گواهی سازمان نظام مهندسی، نظامیان و قضات

ترجمه گواهی سازمان نظام مهندسی، نظامیان و قضات

فکس و ایمیل، مکاتبات بین سازمان های دولتی

ترجمه فکس و ایمیل، مکاتبات بین سازمان های دولتی