ترجمه گواهی کار  

مدارک رسمی عبارتند از: اسناد مربوط به احوال شخصیه، اسناد مالکیت، محضری، و اوراق قضایی، اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور، امور مربوط به اتباع بیگانه، فیش های حقوقی و مدارک بانکی، انواع پروانه ها، انواع کارت ها، گواهی های متفرقه، گواهی کار، اسناد و مدارک شرکت ها، و گواهی های آموزشی که در عرف حقوقی سند خوانده می شوند.

ترجمه‎ی هرگونه اسناد و مدارک رسمی، طبق قانون، فقط بر عهده مترجمین رسمی دادگستری می‎باشد. اسناد و مدارکی هم که برای ارائه به کشورهای خارجی است باید به وسیله مترجم رسمی زبان مربوطه ترجمه و روی سربرگ های ویژه متعلق به قوه قضاییه می باشد، چاپ شده و پس از مهر و امضا توسط مترجم و الصاق تمبر مورد تأیید اداره امور مترجمین رسمی دادگستری و وزارت امور خارجه و در صورت نیاز سفارت خانه های خارجی مستقر در ایران قرار بگیرند.

شرایط تأیید هر کدام از این اسناد و مدارک در بخش شرایط تأیید این سایت توضیح داده شده اند.

گواهی کار صادر شده از نهادهای دولتی

راهنمای ترجمه گواهی کار صادر شده از نهادهای دولتی

گواهی کار صادر شده از شرکت ها

راهنمای ترجمه گواهی کار صادر شده از شرکت ها

گواهی‌های کار صادر شده از کارخانه ها

راهنمای ترجمه گواهی‌های کار صادر شده از کارخانه ها

گواهی کار صادر شده از داروخانه ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مطب پزشکان

راهنمای ترجمه گواهی کار صادر شده از داروخانه ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مطب پزشکان

گواهی‌های کار صادر شده از واحدهای صنفی مختلف

راهنمای ترجمه گواهی‌های کار صادر شده از واحدهای صنفی مختلف

گواهی‌های کار صادر شده از مراکز وابسته به سازمان بهزیستی

راهنمای ترجمه گواهی‌های کار صادر شده از مراکز وابسته به سازمان بهزیستی

گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر هواپیمایی و گردشگری

راهنمای ترجمه گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر هواپیمایی و گردشگری

گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر اسناد رسمی

راهنمای ترجمه گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر اسناد رسمی

گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر بیمه

راهنمای ترجمه گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر بیمه