خدماتی که در این دارالترجمه به مشتریان محترم اعم از حقیقی و حقوقی ارائه می شود عبارتند از :

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و ادارات  نظیر اساسنامه، شرکت نامه، مدارک تجاری و حمل و نقل دریایی، روزنامه رسمی ، قراردادهای فی ما بین، ترازنامه های مالی، اسناد مالیاتی و غیره
اخذ تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی کلیه مدارک و اسناد اشخاص حقیقی اعم از شناسنامه، سند ازدواج، سند ملک، ریز نمرات و دانشنامه های تحصیلی، گواهی های کاری و …
اخذ تایید از قوه قضائیه و وزارت امورخارجه

ترجمه رسمی انواع قراردادهای بازرگانی ، حقوقی و تجاری جهت شرکتها و موسسات و ادارات

ترجمه غیر رسمی کلیه متون تخصصی، علمی، دانشگاهی، حقوقی، مدیریت، بازرگانی، فنی، قراردادی، …

ترجمه متون مربوط به انواع بروشورها، کاتالوگ و تبلیغات فراگیر

ترجمه های صنعتی و دستورالعمل ماشین آلات

ترجمه سرفصل دروس دانشگاهی و مقالات

ترجمه کلیه متون به زبان های فرانسه، آلمانی، اسپانیایی، روسی، عربی، و…

توانایی ترجمه انواع کتب در کلیه رشته ها و گرایش ها و آماده سازی آن برای انتشار

برابر اصل نمودن مدارک و اسناد صادره به زبان انگلیسی

ارائه معرفی نامه جهت نیروی انتظامی جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و سجل کیفری

انجام امور سفارت سایر کشورها در تهران

انواع قراردادهای بازرگانی
کلیه متون تخصصی
انواع بروشورها، کاتالوگ و تبلیغات
صنعتی و دستورالعمل ماشین آلات
سرفصل دروس دانشگاهی
انواع کتب در کلیه رشته ها
برابر اصل نمودن مدارک
گواهی عدم سوء پیشینه
انجام امور سفارت سایر کشورها

ترجمه رسمی گواهینامه ها

ترجمه مقالات عمومی

توضیحات

ترجمه ی همزمان و حضوری

توضیحات

ترجمه ی متون بازرگانی

توضیحات

ترجمه متون تخصصی

توضیحات

ترجمه اداری، تجاری

توضیحات

ترجمه دانشجویی (ویژه)

توضیحات