خدماتی که در این دارالترجمه به مشتریان محترم اعم از حقیقی و حقوقی ارائه می شود عبارتند از :

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و ادارات  نظیر اساسنامه، شرکت نامه، مدارک تجاری و حمل و نقل دریایی، روزنامه رسمی ، قراردادهای فی ما بین، ترازنامه های مالی، اسناد مالیاتی و غیره
اخذ تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی کلیه مدارک و اسناد اشخاص حقیقی اعم از شناسنامه، سند ازدواج، سند ملک، ریز نمرات و دانشنامه های تحصیلی، گواهی های کاری و …
اخذ تایید از قوه قضائیه و وزارت امورخارجه

ترجمه رسمی انواع قراردادهای بازرگانی ، حقوقی و تجاری جهت شرکتها و موسسات و ادارات

ترجمه غیر رسمی کلیه متون تخصصی، علمی، دانشگاهی، حقوقی، مدیریت، بازرگانی، فنی، قراردادی، …

ترجمه متون مربوط به انواع بروشورها، کاتالوگ و تبلیغات فراگیر

ترجمه های صنعتی و دستورالعمل ماشین آلات

ترجمه سرفصل دروس دانشگاهی و مقالات

ترجمه کلیه متون به زبان های فرانسه، آلمانی، اسپانیایی، روسی، عربی، و…

توانایی ترجمه انواع کتب در کلیه رشته ها و گرایش ها و آماده سازی آن برای انتشار

برابر اصل نمودن مدارک و اسناد صادره به زبان انگلیسی

ارائه معرفی نامه جهت نیروی انتظامی جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و سجل کیفری

انجام امور سفارت سایر کشورها در تهران

انواع قراردادهای بازرگانی
کلیه متون تخصصی
انواع بروشورها، کاتالوگ و تبلیغات
صنعتی و دستورالعمل ماشین آلات
سرفصل دروس دانشگاهی
انواع کتب در کلیه رشته ها
برابر اصل نمودن مدارک
گواهی عدم سوء پیشینه
انجام امور سفارت سایر کشورها

ترجمه مقالات عمومی
توضیحات
ترجمه ی همزمان و حضوری
توضیحات
ترجمه ی متون بازرگانی
توضیحات
ترجمه متون تخصصی
توضیحات
ترجمه اداری، تجاری
توضیحات
ترجمه دانشجویی (ویژه)
توضیحات