ترجمه رسمی آراد

ترجمه رسمی فوری انگلیسی و سایر زبان ها

به همراه تاییدات دادگستری و امورخارجه در دارالترجمه آراد

 

ردیف نام دارالترجمه رسمی ش.د.ت محل فعالیت    
۱  دفتر ترجمه رسمی صادقیه ۳۶۲ تهران    
۲  زرتشت ۲۶۰ تهران    
۳  ترانه ۸۵ تهران    
۴  پروانه ۱۱۷ تهران    
۵  اسکندری ۱۲۳ تهران    
۶  داتیس ۴۳۲ تهران    
۷   اودیسه ۳۱۶ تهران    
۸   سرو ۳۸۷ تهران    
۹ دفتر ترجمه رسمی مهرگان ۳۱۶ تهران    
۱۰   آبان ۲۱۸ تهران    
۱۱  دانشجو ۳۴۱ تهران    
۱۲  افروز ۳۲۲ تهران    
۱۳  آوید ۲۰ تهران    
۱۴  دفتر ترجمه رسمی پالیز ۶۷ تهران    
۱۵  دفتر ترجمه رسمی ۵۴۵ آتیه ۲۶۴ تهران    
۱۶   البرز ۱۳۲ تهران    
۱۷ دفتر ترجمه رسمی بهمنیان (اندیشه) ۱۴ تهران    
۱۸   واژه ۶۶ تهران    
۱۹ دفتر ترجمه رسمی پارس ۲۴۲ تهران    
۲۰  دفتر ترجمه رسمی کتیبه ۲۸ تهران    
۲۱   ایران کانادا ۲۵۶ تهران    
۲۲  ایمانی ۲۰۳ تهران    
۲۳  ایساتیس ۱۱۱ تهران    
۲۴  ماندگار ۴۴ تهران    
۲۵  سودالایت ۴۰۲ تهران    
۲۶   آریا منش ۱۰۷ تهران    
۲۷ دفتر ترجمه رسمی دانش ۳۷۲ تهران    
۲۸ دفتر ترجمه رسمی نشونه ۳۳ تهران    
۲۹ دارالترجمه رسمی شرق ۳۵۳ تهران    
۳۰ دارالترجمه رسمی میلان ۲۸۲ تهران    
۳۱ دارالترجمه رسمی  دانرو ۳۵۲ تهران    
۳۲ دفتر ترجمه رسمی باقری دوست ۴۰۹ تهران    
۳۳  دارالترجمه رسمی الیت ۳۶۱ تهران    
۳۴ دارالترجمه رسمی سپهر ۳۹۴ تهران    
۳۵ دارالترجمه رسمی بشارت ۲۴۷ تهران    
۳۶  دارالترجمه رسمی بهارشیراز ۲۳۷ تهران    
۳۷ دارالترجمه رسمی اسپادانا ۲۳۷ تهران    
۳۸  دارالترجمه رسمی گلبرگ ۳۱۰ تهران    
۳۹ دارالترجمه رسمی برلین ۲۴۹ تهران    
۴۰  دارالترجمه رسمی ۱۰۲ (ارشاد) ۱۱۲ تهران    
۴۱ دفتر ترجمه رسمی پارسه ۲۹۳ تهران    
۴۲  دفتر ترجمه رسمی دانشور (پرهام) ۱۵۴ تهران    
۴۳ دفتر ترجمه رسمی پروند ۳۴ تهران    
۴۴ دارالترجمه رسمی  پوریا ۳۸۹ تهران    
۴۵ دارالترجمه رسمی چاپاک ۱۶۶ تهران    
۴۶  دارالترجمه رسمی تله ترانس ۲۳۳ تهران    
۴۷ دارالترجمه رسمی تبیان ۳۳۱ تهران    
۴۸ دفتر ترجمه رسمی پارس ۲۱ تهران    
۴۹  دفتر ترجمه رسمی یکتا ۳۶۸ تهران    
۵۰  دفتر ترجمه رسمی نوفر ۳۷ تهران    
۵۱  دفتر ترجمه رسمی آبیز ۷۲۹ تهران    
۵۲  دفتر ترجمه رسمی عزیزجلالی ۲۸۰ تهران    
۵۳ دارالترجمه رسمی  تهرانپارس ۸۴۵ تهران    
۵۴ دارالترجمه رسمی ۱٫۲٫۳ ۷۵۵ تهران    
۵۵ دفتر ترجمه رسمی البرزتهران- شعبه ۱ ۸۷۱ تهران    
۵۶  اسپادانا ۱۰۰۰ تهران    
۵۷ ایرانشهر ۱۸ تهران    
۵۸ دارالترجمه رسمی چیذری – ش. ۱۶ ۱۶۶ تهران    
۵۹ دارالترجمه رسمی ونک-ش.۲۷ ۱۰۸ تهران    
۶۰  تهران پارس ۷۷۳ تهران    
۶۱  دفتر ترجمه رسمی امیر ۱۰۱۷ تهران    
۶۲  دفتر ترجمه رسمی شکیبا ۷۰۴ تهران    
۶۳  شرق ۳۲۷ تهران    
۶۴   ابیز ۸۵۳ تهران    
۶۵  امیرکبیر ۸۵۱ تهران    
۶۶  سفرا ۷۲۴ تهران    
۶۷   قلم برتر ۳۱۶ تهران    
۶۸   آئینه ۹۸۹ تهران    
۶۹  ایران فخر ۹۱۹ تهران    
۷۰   اریانا ۷۰۲ تهران    
۷۱   سرو ۷۰۸ تهران    
۷۲  فرشاد ۶۹۴ تهران    
۷۳  افروز ۳۲ تهران    
۷۴  پروانه ۱ تهران    
۷۵  اکباتان ۱۸۵ تهران    
۷۶   البرز ۶۱ تهران    
۷۷ آرتین ۴۰۳ تهران    
۷۸ بامداد ۱۷۲ ۱۷۲ تهران    
۷۹ پرشیا ۳۷۹ تهران    
۸۰  رحیمی ۵۷ تهران    
۸۱  (آپادانا) ۳۵ تهران    
۸۲ هرمس ۱۶۳ تهران    
۸۳  آرمان ۳ تهران    
۸۴ دارالترجمه رسمی ۵۴ تهران    
۸۵ سفرا ۲۵ تهران    
۸۶ سروش ۵۴ تهران    
۸۷ ماندگار ۹۶ تهران    
۸۸ دارالترجمه رسمی ۳۲۴ تهران    
۸۹ انجمن نوین ۳۹۷ تهران    
۹۰ دارالترجمه رسمی ۶۹ تهران    
۹۱ دهخدا ۲۳۱ تهران    
۹۲  پارسیان ۳۳۷ تهران    
۹۳ الیزابت ۲۴ تهران    
۹۴  ونوس ۳۳۵ تهران    
۹۵ اطمینان ۴۲۲ تهران    
۹۶ امیر حسینی ۱۲۷ تهران    
۹۷  اعتبار نوین ۱۱۵ تهران    
۹۸ آندره ۲۱۷ تهران    
۹۹ آریاشهر ۲۷۰ تهران    
۱۰۰  فخر ونک ۳۰۹ تهران    
۱۰۱ دانشجو ۱۹ تهران    
۱۰۲ ساترا ۱۵۰ تهران    
۱۰۳ پارسا ۱۳۱ تهران    
۱۰۴ آنسه ۲۳۰ تهران    
۱۰۵  پیراژ ۱۲ تهران    
۱۰۶  فراز ۲۲۲ تهران    
۱۰۷ کانون ۲۲۱ تهران    
۱۰۸  دانرو ۳۳۲ تهران    
۱۰۹ پردیس ۳۶۹ تهران    
۱۱۰ سامان ۱۷۱ تهران    
۱۱۱  مهاجران ۳۶۶ تهران    
۱۱۲  آرتا دانش ۱۷۰ تهران    
۱۱۳  شماره ۱۲۳ ۴۰ تهران    
۱۱۴  مه زا ۴۰۰ تهران    
۱۱۵  آراد ۱۸۶ تهران    
۱۱۶  پاسارگاد ۳۸۶ تهران    
۱۱۷ دیلماج ۳۸۰ تهران    
۱۱۸  عدنان ۳۹۵ تهران    
۱۱۹  بیان ۳۳۹ تهران    
۱۲۰ طاها ۲۴۰ تهران    
۱۲۱ گندم ۲۱۲ تهران    
۱۲۲ سروش ۸۲ تهران    
۱۲۳ بزرگ تهران ۲۲۰ تهران    
۱۲۴  عزیز جلالی ۴۲ تهران    
۱۲۵ هزاره ۲۶۱ تهران    
۱۲۶  عطایی ۴۲۱ تهران    
۱۲۷  هنگام ۲۶۹ تهران    
۱۲۸  پرویزگرامیان ۲۱۴ تهران    
۱۲۹  گل واژه ۱۴۱ تهران    
۱۳۰ دارالترجمه رسمی ۱۳ تهران    
۱۳۱  آبان ۷۴ تهران    
۱۳۲  بیان ۲۶۶ تهران    
۱۳۳ هخامنش ۳۸۴ تهران    
۱۳۴  پیراژ ۲۳۵ تهران    
۱۳۵   ۹۵ تهران    
۱۳۶ میرداماد ۵۶ تهران    
۱۳۷   ۸ تهران    
۱۳۸ فرخی ۶۰ تهران    
۱۳۹  آریان ۱۷۴ تهران    
۱۴۰  نیما ۲۷۹ تهران    
۱۴۱ گنجی ۳۷۴ تهران    
۱۴۲ بصیرت ۳۹۳ تهران    
۱۴۳ پیرامید ۱۶۷ تهران    
۱۴۴  آبیز ۱۸۲ تهران    
۱۴۵  دفتر ترجمه ۳۶۴ ۳۶۴ تهران    
۱۴۶  دولت ۱۴۸ تهران    
۱۴۷  نوید ۳۸ تهران    
۱۴۸ قریازی ۹۱ تهران    
۱۴۹  هزاره سوم ۳۴۰ تهران    
۱۵۰ پارسی ۳۲۳ تهران    
۱۵۱  پندار ۵ تهران    
۱۵۲ عماد ۲۴۵ تهران    
۱۵۳   ۱۰ تهران    
۱۵۴ شفق ۳۰۸ تهران    
۱۵۵ اندیشه پارسیان ۳۰۲ تهران    
۱۵۶ دکترمحسن عظیمی ۳۴۶ تهران    
۱۵۷  زبان های دنیا ۱۳۳ تهران    
۱۵۸  آناهیتا ۲۷۴ تهران    
۱۵۹  پالیز ۹ تهران    
۱۶۰ اساتید ۳۷۳ تهران    
۱۶۱  لاهور ۴۱۶ تهران    
۱۶۲  فرنیا ۳۵۵ تهران    
۱۶۴  مهرولیعصر ۱۰۹ تهران    
۱۶۵  سفرا ۲۱۳ تهران    
۱۶۶ پارسیان ۲۹ تهران    
۱۶۷  گلستان ۲۲۹ تهران    
۱۶۸  بهار ۱۶۲ تهران    
۱۶۹  استانبول ۳۶ تهران    
۱۷۰  دفتر ترجمه ۴۲۶ ۴۲۶ تهران    
۱۷۱  پارسه ۴۳۱ تهران    
۱۷۲  دفتر ترجمه  ۹۷ ۹۷ تهران    
۱۷۳  البرز ۲۵۱ تهران    
۱۷۴ شبکه ۴۲۵ تهران    
۱۷۵  سعدیان ۱۵ تهران    
۱۷۶  آتنا ۱۸۷ تهران    
۱۷۷  آبتین ۲۵۲ تهران    
۱۷۸ بزرگمهر ۴۱۳ تهران    
۱۷۹ سفرا ۱۹۸ تهران    
۱۸۰ مقتدر ۸۱ تهران    
۱۸۱ سفرا ۴۲۹ تهران    
۱۸۲ دریا ۲۰۴ تهران    
۱۸۳  ۲۱۹ تهران ۲۱۹ تهران    
۱۸۴  بهار ۲۷۷ تهران    
۱۸۵ توانیر ۲۲۴ تهران    
۱۸۶ داریان ۱۸۹ تهران    
۱۸۷ کانون ۲۰۲ تهران    
۱۸۸ آکسفورد ۲۷۶ تهران    
۱۸۹  سخن نو ۸۷ تهران    
۱۹۰ جهانگیری ۸۳ تهران    
۱۹۱ بهزاد – ش. ۲۷۲ ۵۹ تهران    
۱۹۲  آکادمی ۲۸۷ تهران    
۱۹۳ دفتر ترجمه ۴۲۴ ۴۲۴ تهران    
۱۹۴  میر پارس ۲۲۸ تهران    
۱۹۵  تهران پارس ۱۵۲ تهران    
۱۹۶ سعادت آباد ۱۹۵ تهران    
۱۹۷  دفتر شماره ۱۰۱ ۱۰۱ تهران    
۱۹۸ مهابادی ۳۷۰ تهران    
۱۹۹  دفتر شماره ۱۴۶ ۱۴۶ تهران    
۲۰۰  هدف ۱۷۳ تهران    
۲۰۱  افق حقیقت آنوشه ۴۱۰ تهران    
۲۰۲  تهران – ش. ۷ ۷ تهران    
۲۰۳  دفتر ترجمه  ۳۱۱ ۲۴۸ تهران    
۲۰۴ رادمان ۲۳۹ تهران    
۲۰۵  الیت ۲۹۱ تهران    
۲۰۶ زبانهای دنیا ۷۰ تهران    
۲۰۷  ارکید ۲۸۴ تهران    
۲۰۸  هزاره ۳۳۶ تهران    
۲۰۹ علوم ۳۷۷ تهران    
۲۱۰  دانشجویی نارمک ۲۸۰ تهران    
۲۱۱ بزرگمهر ۲۷۱ تهران    
۲۱۲ وبستا ۳۹۱ تهران    
۲۱۳  فخر ونک ۲۳۸ تهران    
۲۱۴  دانرو ۳۶۰ تهران    
۲۱۵ سپهر ۱۵۵ تهران    
۲۱۶ پارلمان ۳۲۷ تهران    
۲۱۷  زبان های دنیا ۶۵ تهران    
۲۱۸  دفتر شماره ۱۸ ۱۸ تهران    
۲۱۹ فدرال ۳۳۳ تهران    
۲۲۰  مهرگان ۱۸۴ تهران    
۲۲۱  پیراژ ۱۹۹ تهران