قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی

ترجمه رسمی آراد

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی- ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مأمورین سیاسی و قنسولی تصدیق شده باشد:
الف: اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبانهای غیرفارسی تنظیم شده و دریکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد-بخش دوم

ترجمه مدارک دادگستری

ماده ۱۶ دایر کردن مؤسسه ای با نام دارالترجمه یا تحت عنوان دیگر که بدون مسؤولیت رسمی یک نفر دارنده پروانه رسمی
مترجمی به امر ترجمه اشتغال داشته باشد ممنوع است و مدیران و مسؤولین این گونه مؤسسات طبق مقررات کیفری با اعلام

آیین نامه اجرایی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد

ترجمه مدارک دادگستری

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی
مصوب سال ۱۳۱۶-پیوستهای لازم درخواست مترجمی رسمی

ترجمه رسمی چیست؟

ترجمه رسمی چیست

ترجمه رسمی چیست و به چه منظوری انجام می شود؟به ترجمه ی مدارک رسمی حقوقی و حقیقی که توسط مترجم رسمی قوه قضائیه و بر روی اوراق رسمی مربوطه صورت گرفته باشد ترجمه رسمی گفته می شود.یک ترجمه برای رسمی بودن به چند فاکتور نیاز دارد

شرایط تایید ترجمه مدارک تحصیلی

شرایط تایید ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

شرایط تایید ترجمه مدارک تحصیلی
ترجمه رسمی مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)
ترجمه رسمی و تایید ارزشنامه های تحصیلی

ترجمه رسمی و تایید مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ترجمه رسمی و تایید مدارک دانشگاه آزاد اسلامی
ترجمه رسمی گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی
ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی

انواع ترجمه در دارالترجمه های رسمی

انواع ترجمه در دارالترجمه های رسمی

انواع ترجمه در دارالترجمه های رسمی-ترجمه رسمی مکتوب-ترجمه رسمی غیر مکتوب-ترجمه معمولی-ترجمه خوب-ترجمه عالی-ترجمه شفاهی رسمی-ترجمه شفاهی غیر رسمی-ترجمه رسمی یک سند یا مدرک مستلزم آن است که حتماً اصل سند یا مدرک را به دارالترجمه تحویل نمایید.

ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه دولتی

ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه دولتی

ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه دولتی-اگر دانشجوی دانشگاه های زیر هستید فرآیند تاییدید مدارک فارغ التحصیلی، پیش از اقدام برای ترجمه رسمی مدارک، در همین دانشگاه ها صورت می گیرد و نیازی به تاییدیه اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم نیست.

ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه آزاد

ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه آزاد

ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه آزاد

برای دانشجویان دانشگاه های مختلف ایران اعم از آزاد و غیر انتفاعی و دولتی و علمی کاربردی، خیلی متفاوت نیست.هر گونه پرسش در ارتباط با ترجمه رسمی مدارک دانشجویان دانشگاه آزاد، تماس با با کارشناسان دارالترجمه رسمی آراد

گرفتن تاییدیه مدارک ترجمه شده از وزارت دادگستری

گرفتن تاییدیه مدارک ترجمه شده از وزارت دادگستری

گرفتن تاییدیه مدارک ترجمه شده از وزارت دادگستری-ترجمه رسمی مدارک تحصیلی داوطلبان تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور-مهر ترجمه رسمی کلیه مترجمان رسمی دادگستری استان ها، باید به تایید وزارت دادگستری کشورمان رسیده تا اصالت مهر مترجم رسمی تایید گردد

ترجـمه رسـمی اسـناد و مدارک با تایید دادگستری

ترجمه مدارک با تایید دادگستری

ترجـمه رسـمی اسـناد و مدارک توسط مترجمین رسمی قوه ی قضائیه با تائیـد دادگستری و امور خـارجه و سایر تائیدات توسط کارشناسان گروه ترجمه رسمی آراد در کمترین زمان ممکن انجام می شود.

تماس بگیرید!