آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی
مصوب سال ۱۳۱۶- بخش اول

فصل اول تشکیلات
بخش اول : انتخاب ، اشتغال ، تمدید.
الف : ترتیب انتخاب
ماده ۱ قوه قضائیه در صورت نیاز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار از داوطلبان واجد شرایط مترجمی رسمی دعوت می نماید
تا درخواست خود را ظرف مهلت معینه در تهران به اداره فنی قوه قضائیه از طریق پست ارسال نمایند.
ماده ۲ درخواست مترجمی رسمی باید دارای پیوستهای زیر باشد:
۱ یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه .
۳* ۲ ۲ قطعه عکس ۴
۳ تصویر مصدق بالاترین مدرک تحصیلی (داوطلبانی که تحصیلاتی در ارتباط با زبان مربوط دارند درشرایط مساوی از
اولویت برخوردار خواهند بود)
۴ گواهی عدم سوء پیشینه (برای کارمندان رسمی دولت گواهی اداره مربوط مبنی بر اشتغال کافی است )
۵ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ماده ۳ درخواست مترجمی رسمی به ترتیب تاریخ وصول در دفتری ثبت و برای هر داوطلب پرونده جداگانه ای تشکیل
می شود. اداره فنی قبل از صدور پروانه مترجمی رسمی از طریق دادگستری محل و یابه طریق مقتضی دیگر درباره صلاحیت
داوطلب تحقیق به عمل آورده ، نتیجه را در پرونده وی منعکس می نماید.
ماده ۴ اداره فنی پرونده داوطلبان را در کمیسیونی مرکب از رئیس یا معاون اداره فنی و یک نفر که به زبان خارجی مربوطه
تسلط کامل داشته باشد و یک نفر از قضات به انتخاب معاون قضایی ریاست قوه قضائیه مطرح می سازد و واجدین صلاحیت را با
تعیین تاریخ برای شرکت در امتحان دعوت می کند.دعوت کتباً و حداقل یک ماه قبل از تاریخ امتحان به عمل می آید.
ماده ۵ امتحان از کلیه واجدین صلاحیت در تهران در تاریخ معین که از طرف اداره فنی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار
اعلام خواهد شد زیر نظر اداره فنی به وسیله هیأت ممتحنه مذکور در ماه ۴به عمل آمده و در سه مرحله به صورت امتحان
عمومی زبان ، امتحان تخصصی ترجمه و شفاهی خواهدبود.
تبصره هیأت ممتحنه از سه نفر اشخاص متبحر در زبان مورد نظر به انتخاب اداره فنی تشکیل می گردد در صورت عدم
دسترسی به تعداد مذکور ممکن است از تعداد کمتر استفاده شود.
ماده ۶ امتحان عمومی زبان به صورت کتبی و طرح سئوالات چهارگزینه ای در سطح تافل در زبان انگلیسی و هم سطح آن در
سایر زبانها خواهد بود.
سئوالات امتحان به صورت تشریحی از بان فارسی به زبان مورد نظر و بالعکس خواهد بود.
تبصره ۱ داوطلبانی که در امتحان مرحله عمومی حد نصاب نمره قبولی را احراز نکرده باشندمی توانند درخواست تجدید نظر
بدهند. در این مرحله ورقه امتحان توسط استاد مصحح بازبینی خواهدشد.
تبصره ۲ برای انجام امتحان مرحله عمومی از بانک سئوالات که به همین منظور تشکیل می گردداستفاده خواهد شد.
تبصره ۳ استفاده از فرهنگ لغات در امتحانات تخصصی تشریحی مجاز است .
ماده ۷ سئوالات امتحان مرحله تخصصی به صورت ترجمه از زبان فارسی به زبان خارجی و بالعکس می باشد و طرح سئوالات
و تصحیح اوراق امتحان زیر نظر کمیسیون مذکور در ماده ۴ و توسط هیأت ممتحنه مذکور در تبصره ماده ۵ صورت می گیرد و
نمره ای که به هر یک از سه مرحله داده می شود از عدد ۱۰۰ منظور می گردد و نمره هر ورقه در ذیل یا ظهر آن به حروف و
عدد ثبت شده و به امضای هیأت ممتحنه می رسد.
تبصره ۱ حداقل نمره قبولی برای هر یک از سه امتحان ۷۵ خواهد بود.
تبصره ۲ هر داوطلب می تواند در خواست اعتراض به ورقه خود را ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اعلام نتیجه امتحان کتبی
به اداره فنی تسلیم نماید و رئیس اداره فنی می تواند ورقه داوطلب را به شخص یاهیأت ممتحنه دیگری واگذار نماید.
ماده ۸ قبولی در امتحان به نحو مذکور در ماده ۷ و تبصره ۱ برای شرکت در امتحان شفاهی الزامی است .
ماده ۹ اداره فنی از قبول شدگان به ترتیب مذکور در تبصره ۱ ماده ۷ برای انجام امتحان شفاهی دعوت می نماید. امتحان
شفاهی زیر نظر کمیسیون مذکور در ماده ۴ انجام می گیرد اداره فنی تعداد مترجم رسمی مورد احتیاج را به ترتیب از بین
کسانی که دارای نمره بیشتری می باشند انتخاب می کند.
ماده ۱۰ انتخاب شدگان باید حداقل یک سال نزدیک مترجم رسمی همزبان که حداقل ده سال تجربه مترجمی رسمی داشته
باشند با معرفی داوطلب و تأیید مترجم رسمی مذکور و اداره فنی کارآموزی نموده و کارآموز باید در مدت کارآموزی زیر نظم
مترجم سرپرست خود گواهی اتمام دوره کارآموزی و پیشرفت تجربی را از مترجم سرپرست خود اخذ نماید. در غیر این صورت
دوره کارآموزی برای یک باردیگر تمدید خواهد شد.
تبصره در رشته هایی که سابقه مترجمی رسمی کمتر از ده سال است شرط مقرر در فوق از حیث مدت ده سال رعایت
نخواهد شد.
ماده ۱۱ قبول شدگان در حضور کمیسیون مذکور در ماده ۴ به شرح زیر سوگند یاد می کنند:

به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که در امر ترجمه قلم و زبان خود را جز به راستی و حقیقت به کارنبرم و در سمت
مترجمی راز دار و امین باشم << پس از انقضای مدت کارآموزی و ارائه گواهی ، اداره فنی برحسب تخصص داوطلب پروانه
مترجمی رسمی تخصصی والا پروانه مترجمی رسمی به نام داوطلب صادر و پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی به آنان
تسلیم می کند پروانه مترجمی باید دارای عکس ونمونه امضاء باشد.
ب : محل و شرایط اشتغال
ماده ۱۲ مترجم رسمی در غیر حوزه قضایی محل و آدرسی که در پروانه وی منعکس می باشد حق اشتغال ندارد و در صورت
عدم اقامت در محل مذکور پروانه تمدید نخواهد شد.
ماده ۱۳ اداره فنی در صورت نیاز مشخصات کامل مترجمان را به وسیله روزنامه رسمی و دفترچه های مخصوص منتشر
می کند.
ماده ۱۴ مترجم رسمی حق تغییر محل کار را از حوزه ای که در پروانه وی درج گردیده به حوزه دیگرندارد و هرگونه تغیر
محل از شهرستان به تهران به تقاضای مترجم رسمی و موافقت کتبی رئیس دادگستری و اداره فنی پس از موفقیت در امتحان
شفاهی و مصاحبه و تصویب معاونت قضایی رئیس قوه قضائیه ممکن خواهد بو و مراتب در پروانه مترجمی درجه خواهد گردید.
ماده ۱۵ مترجم رسمی می تواند فقط یک دارالترجمه یا مؤسسه ترجمه رسمی دایر نماید. در غیراین صورت به عنوان متخلف
از ادامه کار وی توسط اداره فنی قوه قضائیه جلوگیری به عمل خواهد آمد.
تبصره اداره فنی موظف است علاوه بر تعقیب قانونی مسؤول یا مسؤولین دارالترجمه هایی که برخلاف مقررات این
آیین نامه دایر هستند از ادامه فعالیت آنها با کمک نیروی انتظامی جلوگیری به عمل آورد.