آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی
مصوب سال ۱۳۱۶- بخش دوم

ماده ۱۶ دایر کردن مؤسسه ای با نام دارالترجمه یا تحت عنوان دیگر که بدون مسؤولیت رسمی یک نفر دارنده پروانه رسمی
مترجمی به امر ترجمه اشتغال داشته باشد ممنوع است و مدیران و مسؤولین این گونه مؤسسات طبق مقررات کیفری با اعلام
اداره فنی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .
ج : تمدید پروانه
ماده ۱۷ مترجم رسمی باید با در دست داشتن مفاصا حساب مالیاتی سنوات گذاشته یا گواهی مراجعه به دارایی به منظور
تصفیه حساب مالیاتی ، هر سه سال یک نوبت در اردیبهشت ماه برای تمدید پروانه خود به اداره فنی مراجعه نماید، در صورتی
که موجبی برای عدم تمدید نباشد پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی پروانه وی برای سه سال توسط اداره فنی تمدید
می شود. اداره فنی و دادگستری شهرستان از تصدیق امضای مترجمی که پروانه وی تمدید نشده ممنوع می باشند، اداره فنی
تمدیدپروانه را به دادگستری اطلاع می دهد.
بخش دوم : شورای عالی ترجمه
به ریاست معاون قضایی رئیس قوه قضائیه « شورای عالی ترجمه » ماده ۱۸ نظر به ماده ۹ این قانون شورایی تحت عنوان
تشکیل می گردد.
ماده ۱۹ شورای عالی ترجمه علاوه بر معاون قضایی که رئیس شورا می باشد و رئیس اداره فنی که درشورا عضویت ثابت دارد
دارای هفت عضو دیگر است که یک نفر از مترجمان رسمی زبان انگلیسی ویک نفر از زبان آلمانی و یک نفر زبان فرانسه و یک
نفر زبان عربی و یک نفر از اساتید زبان انگلیسی ویک نفر از اساتید زبان آلمانی و یک نفر از اساتید زبان عربی از بین
برجسته ترین مترجمان رسمی واستادان رشته های زبان و مترجمی دانشگاهها و مؤسسات عالی به حکم ریاست قوه قضائیه
منصوب می شوند.
تبصره مترجمان رسمی عضو شورا به پیشنهاد اداره فنی و اساتید دانشگاه با هماهنگی وزارت علوم و آموزش عالی انتخاب و
پیشنهاد می شوند.
ماده ۲۰ وظایف شورای عالی انتخاب ترجمه به قرار زیر است :
۱ رسیدگی به موضوعاتی که مترجمان رسمی در ارتباط با انجام ترجمه های قوه قضائیه ارائه طریق وراهنمایی می کنند.
۲ رسیدگی و اعلام نظر مشورتی در باب سئوالاتی که از طرف رئیس اداره فنی قوه قضائیه در باب ترجمه رسمی مطرح
می گردد.
۳ ارائه نظر مشورتی در اختلاف بین مترجم رسمی و صاحبان اسناد ترجمه شده که پرونده آن در هیأت رسیدگی به تخلفات
مترجمین رسمی مطرح است .
۴ اتخاذ تصمیم درباره تعیین بهترین و مطلوبترین معادلها در زبانهای خارجی و برای لغات واصطلاحات فارسی در مواردی
که مترجمان رسمی به یک نتیجه واحد دست نیافته اند و از لغات ،اصطلاحات و تعبیرات متفاوتی در یک مورد خاص استفاده
می نمایند و ایجاد وحدت رویه نسبی درامر ترجمه از فارسی به زبانهای خارجی و بالعکس و تهیه الگوهای مناسب ومطلوب در
این زمینه .
تبصره شورای عالی ترجمه نمی تواند به وضع لغات جدید فارسی به عنوان معادلهای خارجی که ازوظایف فرهنگستان زبان
است بپردازد لکن می تواند معادلهای برای کلمات خارجی که در زبان فارسی وارده شده اند به فرهنگستان زبان پیشنهاد نماید.
۵ بررسی و اعلام نظر نسبت به موضوعاتی که اطراف دستگاههای دولتی و مراکز علمی و آموزشی کشور و نظایر آن به شورا
ارجاع می شود.
ماده ۲۱ شورای عالی ترجمه می تواند نتیجه بررسیهای خود را به صورت مقالات و نشریات ادواری یا به صورت فرهنگهای
تخصصی نظیر فرهنگهای حقوقی ، اداری ، اقتصادی ، پزشکی ، فنی و غیره منتشرنماید و در این زمینه می تواند از نظر مشورتی
استادان علوم تخصصی و فقها استفاده نماید،پدیدآورندگان این گونه کتب و فرهنگها از مزایای حقوقی مؤلفین و مترجمین و
حق التألیف قانونی بهره مند خواهند شد.
ماده ۲۲ به اعضای شورای عالی طبق مقررات حق حضور پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۳ شورای عالی ترجمه می تواند در چهارچوب همکاریهای علمی و پژوهشی در زمینه امرترجمه با دانشگاهها و سایر
مؤسسات علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور قراردادهای همکاری برای اجرای طرحهای ویژه منعقد نماید.
تبصره مواردی از وظایف شورای عالی که انجام آن مستلزم هزینه های مالی است پس از تأییدمعاونت اداری و مالی وزارت
دادگستری و تأمین اعتبارات مربوطه قابل اجرا می باشد.
ماده ۲۴ شورای عالی ترجمه براساس نیاز جامعه و میزان مراجعات و تعداد ارباب رجوع در هر زمان اولویتهای لازم را در انجام
وظایف فوق در نظرخواهد گرفت و زبانهای مهجور که طبق آمار اداره فنی کمتر محل مراجعه واقع می شوند از آخرین اولویتها
برخوردار هستند و در حال حاضر زبانهای انگلیسی و آلمانی در درجات اول و دوم اولویت قرار دارند.
ماده ۲۵ امور اداری و دفتری شورای عالی ترجمه در اداره فنی قوه قضائیه متمرکز است و اداره مذکوروظایف دبیرخانه آن
شورا را به عهده خواهد گرفت .
ماده ۲۶ شورای عالی در اولین جلسه خود یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد و برای انجام وظایف خود
می تواند با دعوت از صاحبنظران کمیته های تخصصی فرعی تشکیل دهد.
ماده ۲۷ برای تشکیل هر جلسه با ذکر موضوعاتی که در دستور جلسه است دعوتنامه با امضای رئیس یا نایب رئیس شورای
عالی ترجمه برای کلیه اعضاء به نشانی آنان ارسال خواهد شد. جلسات شورای عالی ترجمه با حضور حداقل بیش از نصف اعضاء
رسمیت یافته و تصمیمات به رأی اکثریت اتخاذخواهد شد.
ماده ۲۸ در صورت استعفاء یا فوت هر یک از اعضای شورای عالی ترجمه ، عضو جانشین به پیشنهادشورا و با حکم ریاست
محترم قوه قضائیه منصوب می گردد و در صورت غیبت بدون عذر موجه هریک از اعضاء در سه جلسه متوالی عضو مذکور
مستعفی شناخته شده و جانشین وی تعیین و منصوب خواهد شد.
فصل دوم نحوه اداره
ماده ۲۹ چنانچه مترجمین رسمی به صورت مؤسسه به ترجمه زبانهای مختلف اشتغال داشته باشند مؤسسه مذکور باید یکی
از مترجمین را به عنوان مدیر مؤسسه به اداره فنی معرفی نماید فرد معرفی شده مسؤول نظارت بر اداره کلیه امور مؤسسه
خواهد بود. لکن این امر رافع مسؤولیت دیگر مترجم رسمی زبان مورد نظر در قبال تخلفات مرتکب شده نخواهد بود.
ماده ۳۰ دادگاه یا هر مقام رسمی دیگر که به مترجم کار ارجاع می کند باید طرز رفتار او را مراقبت وهرگونه تخلفی را که
مشاهده نماید به اداره فنی گزارش دهد.
ماده ۳۱ اداره فنی موظف است اسناد و مدارک تحصیلی وکلا اوراقی را که از طرف مراجع رسمی ذی صلاح برای ترجمه به
آن اداره فرستاده می شود در صورت پرداخت هزینه به مترجم رسمی ارجاع و پس از ترجمه و گواهی امضاء اعاده نماید.
ماده ۳۲ برای مترجمی زبانهایی که در آن زبان مورد نظر مترجم رسمی وجود ندارد اداره فنی ودادگستریهای شهرستانها
می توانند از خبرگان محلی پس از اتیان سوگند التزام به صحت گفتار استفاده کنند.
ماده ۳۳ سازمان ثبت شرکتها تقاضای ثبت مؤسسات مترجمی را خواهد پذیرفت که علاوه برداشتن شرایط قانونی پروانه
مترجمی رسمی معتبر نیز داشته باشد.
ماده ۳۴ دارالترجمه هایی که قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه دایر بوده اند موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین نامه
وضع خود را با مقررات آن تطبیق داده و ادامه فعالیت آنها منوط به قبول مسؤولیت دارالترجمه از طرف یک نفر مترجم رسمی
و موافقت اداره فنی قوه قضائیه می باشد.
ماده ۳۵ مترجم مسؤول باید در دارالترجمه ای که مسؤولیت آن را به عهده گرفته است حضور و نظارت داشته باشد و تغییراتی
که در اداره دارالترجمه مؤثر است به اطلاع اداره فنی قوه قضائیه برساند.
ماده ۳۶ علامت قوه قضائیه ، نام و نام خانوادگی مترجم مسؤول و شماره پروانه وی باید در تابلودارالترجمه بدین شرح قید
گردد.
قوه قضائیه
دارالترجمه رسمی شماره …….مترجم مسؤول ……شماره پروانه مترجمی رسمی …….
ماده ۳۷ کسانی که بدون داشتن پروانه مترجمی ، از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین نامه مبادرت به تأسیس دارالترجمه و یا
ادامه فعالیت غیر قانونی دارالترجمه بنمایند با اعلام اداره فنی تحت پیگردقانونی قرار خواهند گرفت و مسؤولیت نظارت بر
صحت اجراء و پیگیریهای لازم بر عهده اداره فنی است . اداره مزبور موظف است نسبت به شناسایی دارالترجمه هایی که بر
خلاف مقررات مشغول فعالیت هستند اقدام و اداره اماکن نیروهای انتظامی نیز از ادامه کار آنها جلوگیری به عمل آورد.
فصل سوم وظایف مترجم رسمی و مقررات انتظامی
الف : وظایف مترجم رسمی
ماده ۳۸ وظایف مترجم رسمی به قرار زیر است :
۱ ترجمه رسمی اسناد و اوراق مورد درخواست متقاضی که به این منظور به مترجم تسلیم می گردد.
۲ ترجمه اظهارات اصحاب دعوا یا وکلای آنان یا شهود یا کارشناسان در مراجع قضایی و طرفین معامله یا وکلای آنان یا
شهود در دفاتر اسناد رسمی .
۳ گواهی صحت ترجمه رسمی اسنادی که در ایران یا یکی از کشورهای بیگانه ترجمه یا تنظیم شده است .
ماده ۳۹ مترجم رسمی باید دارای دفتر ثبت و برگ رسید و مهر به شرح زیر باشد.
۲ دفتر ثبت که شماره ردیف و مشخصات کارهای ارجاعی شامل نوع و تعداد و نام صاحب سند یا نام متقاضی اگر غیر از
صاحب سند باشد و تعداد نسخ اضافی و نشانی کامل او و تاریخ ارجاع و تاریخ استرداد ترجمه و میزان دستمزد در آن ثبت
می شود. این دفتر به وسیله اداره فنی تهیه و برگ شماری ومنگنه و مهر و در اختیار مترجمین رسمی قرار خواهد گرفت .
۳ برگ رسید که نوع و تعداد و نام صاحب سند یا نام متقاضی (اگر غیر از صاحب سند باشد) و تاریخ استرداد و میزان
دستمزد ترجمه در آن ثبت و هنگام دریافت سند به متقاضی ترجمه داده می شود.
۳ مهر که در آن نام و نام خانوادگی مترجم و زبانی که مترجم رسمی آن است و شماره پروانه مترجمی رسمی قید شده و
مترجم با آن ذیل اوراق ترجمه را مهر می کند. دفتر و رسید و مهر مذکور طبق نمونه موجود در اداره فنی تهیه می شود.
ماده ۴۰ مترجم رسمی موظف است :
۱ ترجمه سند را روی برگ مخصوص که شکل و اندازه آن از طریق اداره فنی تعیین می شود بدون غلط و قلم خوردگی و
حک و اصلاح به هزینه خود ماشین و در پایان آن مطابقت ترجمه را با اصل تصدیق وبا قید تاریخ ترجمه امضاء کند هرگاه
ترجمه سندی از یک صفحه تجاوز کند مترجم باید زیر هر صفحه تصریح کند که بقیه در صفحه بعد ترجمه شده است و ذیل
تمام صفحات را امضاء و آنها را منگنه یاپلمپ نماید و بین امضای مترجم ومتن ترجمه شده نباید فاصله باشد.
تبصره مترجم رسمی باید در نگهداری اوراق مخصوص ترجمه که با قید شماره و ترتیب در اختیاروی قرار می گیرد نهایت
دقت را نماید اوراق مذکور نباید به صورت سفید مهر و امضاء شده در اختیاردیگران قرار گیرد و چنانچه هنگام استفاده اوراق
مذکور مخدوش و غیر قابل استفاده گردد باید در محل مطمئن آن را تا سه سال نگهداری نماید.
۲ گواهی مطابقت رونوشت یا فتوکپی با اصل اسناد خارجی باید ذیل اوراق مورد گواهی به عمل آید ودر صورت تعدد
صفحات ، ذیل هر صفحه گواهی و امضاء و به ترتیب بند یک با ذکر تعداد و منضمات منگنه یا پلمپ شود.
۳ مترجم رسمی موظف است تصویری از اصل سند را به انضمام یک نسخه تأیید شده از ترجمه آن برای بایگانی خود تهیه و
تا سه سال نگهداری نماید و در صورت مطالبه اداره فنی یا سایر مراجع ذی صلاح آن را ارائه دهد.
ماده ۴۱ مترجم رسمی نمی تواند از قبول کاری که از طرف اداره فنی یا دادگستری محل به او رجوع می شود بدون عذر موجه
خودداری کند و یا آن را به تأخیر بیندازد. وقت لازم برای ترجمه اسناد ومدارک عنداللزوم از طرف اداره فنی یا دادگستری
محل تعیین خواهد شد.
ماده ۴۲ در صورتی که مترجم رسمی به لحاظ بیماری یا مأموریت یا هر علت دیگری قادر به انجام کارترجمه نباشد باید به
فوریت مراتب را به اداره فنی در مرکز و دادگستری محل درشهرستانها و به متقاضی اعلام نماید و هرگاه اسناد و اوراق برای
ترجمه نزد او باشد این اسناد و اوراق را سریعاً مسترد دارد.
ماده ۴۳ با دعوت کتبی مقام صلاحیتدار مترجم رسمی مکلف است در محل مقرر حاضر شود مگراینکه عذر موجهی داشته
باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلاً به اطلاع آن مقام برساند.
ماده ۴۴ مترجم رسمی باید ضمن رعایت امانت تمام اظهارات و مندرجات اسناد و مدارک و اوراق راکه برای ترجمه به او
داده می شود جزء به جزء و کلمه به کلمه به نحوی که از لحاظ مضمون و مفهوم کاملاً با اصل برابر باشد ترجمه نماید و حق
ندارد چیزی را حذف و یا اضافه کند و در صورتی که سندمخدوش باشد مراتب را در ترجمه و برگ رسیدی که به صاحب سند
می دهد قید کند.
تبصره ۱ مترجم رسمی می تواند ترجمه رسمی اسناد را با ذکر نام مترجم و تاریخ ترجمه سند به زبان دیگری ترجمه رسمی
نماید.
تبصره ۲ در مورد اسناد رسمی تشخیص مواردی که ترجمه آنها ضرورتی ندارد با اداره فنی است ورعایت دستورات اداره
مذکور در این مورد برای مترجم الزامی است .
تبصره ۳ ترجمه فاکس و تلکس که صحت متن آن توسط دستگاه مربوطه تعیین شده باشد بلااشکال است .
تبصره ۴ مترجم موظف است تصویر اصل سند را به متن ترجمه شده ضمیمه و پلمپ نماید.
ماده ۴۵ مترجم رسمی مسؤول حفظ و مراقبت از اسنادی است که برای ترجمه به او سپرده می شود وموظف است اسناد را
به همان صورتی که تحویل گرفته مسترد دارد.
ب : مقررات انتظامی
ماده ۴۶ هرگاه اشتباه مترجم رسمی به تصدیق دو نفر از مترجمین رسمی دیگر به انتخاب اداره فنی ودر امر ترجمه محرز
شود و خسارتی بابت وجه تمبر و تصدیق امضاء و سایر هزینه های مربوط به امرترجمه متوجه صاحب سند گردد مترجم موظف
است با اخطار اداره فنی در جبران خسارت وارده یاجلب رضایت صاحب سند اقدام کند در غیر این صورت توسط اداره فنی
تحت تعقیب انتظامی قرارخواهد گرفت .
تبصره در خصوص این ماده و ماده ۴۳ در صورت احراز عمد مترجم رسمی چنانچه عمل وی مطابق با ماده ۲۸ قانون راجع به
۱۳۱۷ باشد قابل تعقیب کیفری خواهدبود. /۱۱/ کارشناسان رسمی مصوب ۱۳
ماده ۴۷ مرجع تعقیب انتظامی مترجم رسمی اداره فنی است و همین که از تخلف مترجم در تهران وسایر شهرستانها رأساً یا
حسب اعلام مراجع رسمی یا شکایت اشخاص اطلاع حاصل نماید مکلف است تقاضای تعقیب وی را از هیأت رسیدگی به
تخلفات انتظامی که محل تشکیل آن در اداره فنی خواهد بود درخواست نماید.
تبصره دفتر اداره فنی عهده دار امور دفتری هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی نیز خواهد بود.
ماده ۴۸ اداره فنی در هر رشته از زبانهایی که برای آنها مترجم رسمی وجود دارد دو نفر را به عنوان اعضای هیأت رسیدگی
به تخلفات انتظامی به معاونت قضایی قوه قضائیه معرفی می نماید که پس ازتصویب رئیس قوه قضائیه کتباً به این سمت
منصوب خواهند شد.
ماده ۴۹ دفتر همزمان با تسلیم درخواست رسیدگی اداره فنی برای تعقیب مترجم رسیم به مرجع انتظامی شکایت اداره فنی
را به مترجم ابلاغ و وی می تواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را به دفتر ارسال یا تسلیم نماید.
ماده ۵۰ دفتر با وصول پاسخ یا عدم وصول آن ظرف مهلت مقرره مراتب را به مرجع انتظامی گزارش و مرجع مذکور با دعوت
از نماینده اداره فنی و مترجم رسمی مورد تعقیب رسیدگی خواهند نمود. عدم حضور مترجم رسمی یا نماینده اداره فنی مانع
رسیدگی به مورد یا یا موارد تخلف نخواهد بود.
ماده ۵۱ معاون قضایی می تواند همین که از سوء رفتار و اخلاق مترجم رسمی مطلع شد و یا اینکه نامبرده را فاقد یکی از
شرایط بندهای (ج ) الی (ز) از ماده ۱۳ این قانون تشخیص داد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و همچنین در مواردی که اشتغال
او را به مترجمی منافی با حیثیت مترجمی رسمی تشخیص داد تقاضای تعلیق وی را از شغل مترجمی از هیأت رسیدگی به
تخلفات انتظامی می نماید.تعلیق مترجم رسمی موکول به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی خواهد بود.
ماده ۵۲ چنانچه مترجم رسمی به اتهام ارتکاب بزهی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گیرد و عمل ارتکابی به تشخیص مرجع
انتظامی مغایر با شئون مترجم رسمی باشد از سمت مترجمی رسمی معلق خواهد شد و در صورت صدور رأی قطعی برائت یا
منع پیگرد یا موقوفی تعقیب رفع تعلیق به عمل خواهد آمد. چنانچه درباره متهم قرار تعلیق تعقیب کیفری یا حکم به تعلیق
اجرای مجازات صادر شودرفع تعلیق وی با مرجع انتظامی خواهد بود.
فصل چهارم حق الزحمه مترجم
ماده ۵۳ حق الزحمه مترجم رسمی به قرار زیر است :
۱ برای ترجمه از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس هر کلمه هشتاد ریال .
۲ برای ترجمه های فوری هر کلمه ۱۲۰ ریال .
۳ برای ترجمه کلمات مشکل تخصصی و فنی غیر فوری از زبان بیگانه به فارسی یا بالعکس و به تناسب تعداد کلمات فنی و
تخصصی هر کلمه از یکصد ریال تا یکصد شصت ریال .
۴ برای ترجمه کلمات مشکل تخصصی و فنی فوری از زبان بیگانه به فارسی یا بالعکس هر کلمه صد وبیست ریال تا صد و
هشتاد ریال به تشخیص اداره فنی یا دادگستری محل .
۵ کلمات مرکب از قبیل کتابخانه و دهکده یک کلمه محسوب می شود.
۶ حروف ربط و اضافه یک کلمه محسوب خواهد شد.
۷ در ترجمه اعداد تا ۵ رقم مستقل یک کلمه به شماره می رود.
۸ چنانچه متقاضی از ترجمه ای بیش از یک نسخه بخواهد بابت نسخ اضافی تا سه نسخه اول دو هزارریال برای نسخ بعدی به
ازای هر سه نسخه اضافی پانزده درصد بر مبلغ قبل آن اضافه خواهد شد و حق امضای مترجم برای نسخه های اضافی تا سه
نسخه هزار و پانصد ریال است .
۹ حق الزحمه گواهی مطابقت رونوشت سند با اصل که طبق ماده ۷۵ ق .آ.د.م وسیله مترجم رسمی انجام شود هر صفحه
هزار و پانصد ریال است .
۱۰ حق الزحمه مترجم برای ترجمه شفاهی تا یک ساعت پنجاه هزار ریال و مازاد بر یک ساعت به ازای هر ساعت اضافی
پانزده هزار ریال خواهد بود که متقاضی باید قبل از تشکیل جلسه حداقل حق الزحمه را به طور علی الحساب در صندوق
دادگستری تودیع و قبض آن را ارائه نماید.
۱۱ هزینه سفر مترجمان رسمی بر طبق تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری مندرج در آیین نامه مربوطه و اصطلاحات بعدی
خواهد بود.
۱۲ پول تمبر ترجمه و نسخ اضافی و هزینه پلمپ به عهده متقاضی است .
ماده ۵۴ در صورت اقتضاء از طرف اداره فنی در خرداد ماه هر سال کمیسیونی مرکب از رئیس یا معاون اداره فنی و نماینده
معاونت قضایی رئیس قوه قضائیه و دو نفر مترجم رسمی به انتخاب اداره فنی تشکیل و و با توجه به افزایش یا کاهش هزینه
زندگی نسبت به تعدیل حق الزحمه ترجمه رسمی مندرج در ماده ۵۳ آیین نامه اقدام خواهد شد.
ماده ۵۵ امضای مترجم ذیل ترجمه یا رونوشت یا فتوکپی اسناد و اوراق در مرکز وسیله اداره فنی و درشهرستانها وسیله یکی
از قضات دادگستری محل که به پیشنهاد اداره فنی و تصویب معاون قضایی تعیین خواهد شد تصدیق و به مبلغ مقرر قانونی
تمبر الصاق می شود.
ماده ۵۶ در صورت تعلیق یا انفصال یا غیبت طولانی یا حجر یا بیماری طولانی یا فوت مترجم رسمی بنا به تقاضای اداره فنی
در مرکز و دادگستری محل در شهرستانها برگها و اسناد و دفاتر راجع به امور ترجمه جمع آوری و به اداره فنی یا دادگستری
محل ارسال می گردد درصورتی که بین آنها اشیاء یااسنادی متعلق به مردم باشد باید در قبال اخذ رسید به صاحبان آنها
مسترد شود.
ماده ۵۷ از تاریخ قابل اجراشدن این آیین نامه ، کلیه آیین نامه های مربوط به مترجمان رسمی ملغی است .
ماده ۵۸ این آیین نامه پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی قابل اجراء است .
ماده ۵۹ این آیین نامه در ۵۸ ماده و ۱۸ تبصره تصویب می شود