ترجمه  رسمی مدارک و اسناد: ترجمه دفترچه حساب بانکی

بانک………شعبه…………………کد شعبه

Bank….branch: branch code….

دفترچه حساب آقای /خانم………………….شماره حساب…………….دارنده اصلی حساب/ دارنده مشترک حساب

Account book for mr./ms. ….account no. ….principal/joint applicant

گونه حساب بانکی:

Type of bank account:

الف.پس انداز کوتاه مدت

A. Short-term savings account

ب.پس انداز بلندمدت

B. Long-term savings account

پ.جاری

C. Checking account

ت.قرض الحسنه

D. Prize draw account

برداشت……واریز……………….مانده/تراز

Cash(amount)….withdraw(amount)….(new)balance

جهت ترجمه هر یک از مدارک می توانید با دارالترجمه رسمی آراد تماس گرفته و یا جهت ترجمه آنلاین مدارک خود را ارسال نمایید.