خدمات ترجمه رسمی  و غیر رسمی آراد

 • ترجمه  رسمی انواع کارت ها

 • ترجمه رسمی گواهی های متفرقه

 • ترجمه رسمی گواهی کار

 • ترجمه  رسمی اسناد و مدارک شرکت ها

 • ترجمه دانشجویی

 • ترجمه متون بازرگانی

 • ترجمه رسمی اوراق سهام صادر شده از بورس

 • ترجمه رسمی گواهی دوره های آموزشی

 • ترجمه  رسمی مدارک دانشگاهی

 • ترجمه رسمی مدارک تحصیلی آموزش و پرورش

 • ترجمه رسمی اسناد مربوط به احوال شخصیه

 • ترجمه اداری،تجاری

 • ترجمه متون تخصصی

 • ترجمه رسمی اسناد مالکیت،محضری و اوراق قضایی

 • ترجمه رسمی اسناد و مدارک مصادره در خارج از کشور

 • ترجمه رسمی امور مربوط به اتباع بیگانه

 • ترجمه رسمی فیش های حقوقی و مدارک بانکی

 • ترجمه انواع پروانه ها

 • ترجمه مقالات عمومی

ترجمه رسمی چیست؟

به ترجمه ی مدارک رسمی حقوقی و حقیقی که توسط مترجم رسمی قوه قضائیه و بر روی اوراق رسمی مربوطه صورت گرفته باشد ترجمه رسمی گفته می شود. ممکن اســــت صــــحت مهر و امضــای مترجم به تائید وزارت دادگســــتری و صــــحت مهر و امضـــای وزارت دادگستری متعاقبا به تائید وزارت امور خارجه نیز برسد که در این صورت پروسه ی کار تکمیل می گردد.

بیشتر بدانید

ترجمه رسمی آنلاین

نکات ترجمه رسمی

– تلاش کنید تا هر ترجمه ای انجام گردید، حتما در اختیار یک کارشناس زبان انگلیسی قرار بگیرد تا حتما سند ترجمه شده بدون اشکال بررسی و در اختیار دانشگاه مقصد قرار بگیرد.

۲- فهرست مترجمان رسمی در سایت قوه قضایی موجود است

بیشتر بدانید