ترجمه رسمی اوراق سهام شرکت‌های تجارتی

ترجمه رسمی اوراق سهام شرکت‌های تجارتی در دارالترجمه رسمی غرب تهران

اوراق سهام شرکت‌های تجارتی (شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی ،شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت های تعاونی)


الف) اوراق سهام با قید نام سهامدار و نقل و انتقال سهام دارای مهرو امضاء مجاز بر اساس اساسنامه یا اظهار نامه و ارائه اگهی تاسیس و  درج شده در روزنامه رسمی احراز شده باشد قابل ترجمه و تأیید است.

ب) سهام بی‌نام _اوراق مشارکت و قرضه در صورتیکه فاقد مشخصات باشند قابل ترجمه و تأیید نیست.