ترجمه  رسمی مدارک و اسناد: ترجمه فک رهن

بسمه تعالی

In the name of highest

دفترخانه محترم شماره…………..تهران

The honorable notary public no. ….of the city of tehran

از آنجایی که آقای/خانم………………وام مسکن خود و هزینه های وابسته که پیش از این در آن دفتر خانه به ثبت رسیده مانند سود و غیره را که دلیل رهن ملک ایشان بود تماماً پرداخت نموده است و بانک زین پس در این مورد ادعایی ندارد، خواهشمند است ملک مربوطه را از رهن آزاد نمایید.

Whereas mr./ms. ….has fully paid, satisfied and cleared the accomodation debt and its related
expenses secured by said mortgageentered previously thereat, and whereas the bank shall cease
to hold the lien of such mortgage, you are kindly requested to release the property from said
mortgage.

بسه تعالی

In the name of god

در تاریخ……………………فک رهن شد.

Property was released on this date of ………….

نام و نام خانوادگی اینجانب سر دفتر

I herein subscribe my name to the within instrument

مهر و امضای اینجانب سردفتر

Witness my hand and official seal

جهت ترجمه هر یک از مدارک می توانید با دارالترجمه رسمی آراد تماس گرفته و یا جهت ترجمه آنلاین مدارک خود را ارسال نمایید.