ترجمه رسمی چیست و به چه منظوری انجام می شود؟

به ترجمه ی مدارک رسمی حقوقی و حقیقی که توسط مترجم رسمی قوه قضائیه و بر روی اوراق رسمی مربوطه صورت گرفته باشد ترجمه رسمی گفته می شود. ممکن اســــت صــــحت مهر و امضــای مترجم به تائید وزارت دادگســــتری و صــــحت مهر و امضـــای وزارت دادگستری متعاقبا به تائید وزارت امور خارجه نیز برسد که در این صورت پروسه ی کار تکمیل می گردد.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به دارالترجمه مراجعه کرده و مسئول دفتر از شما پرسیده باشد که ترجمه رسمی می خواهید یا غیر رسمی.

یک ترجمه برای رسمی بودن به چند فاکتور نیاز دارد:

– سربرگ قوه قضاییه: کاغذهای مخصوصی که آرم قوه قضاییه و شماره سریال به رنگ قرمز دارند و در پس زمینه آنها نام قوه قضاییه به شکل کمرنگی چاپ شده است.

– سربرگ مترجم رسمی: نام، شماره پروانه و آدرس مترجم رسمی مسئول دارالترجمه که در بالای برگه سمت راست چاپ می شود.

– امضا و مهر مترجم رسمی مسئول در پایین تمام برگه های ترجمه.

– پلمب ترجمه به کپی سند

علاوه بر این شرایط که جز شرایط لازم برای رسمی بودن ترجمه است، یک ترجمه رسمی می تواند شامل مهر دادگستری و وزارت امور خارجه نیز باشد. داشتن این دو مهر بسته به خواست و نیاز مشتریان دارد و همیشه الزامی نمی باشد.

در صورتیکه مشتری درخواست اخذ مهر دادگستری و وزارت امورخارجه کند، بر روی ترجمه تمبری به مبلغ ۵۰۰۰ ریال باطل می شود و از طرف وزارت امور خارجه تمبری قرمز رنگ چاپ می شود که اغلب در پشت ترجمه یا کپی پلمب شده به آن قرار دارد.