مدارک رسمی ای که در عرف حقوقی سند خوانده می شوند عبارتند از:

اسناد مربوط به احوال شخصیه، اسناد مالکیت، محضری، و اوراق قضایی، اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور، امور مربوط به اتباع بیگانه، فیش های حقوقی و مدارک بانکی، انواع پروانه ها، انواع کارت ها، گواهی های متفرقه، گواهی کار، اسناد و مدارک شرکت ها، و گواهی های آموزشی.

ترجمه‎ی هرگونه اسناد و مدارک رسمی، طبق قانون، فقط بر عهده مترجمین رسمی دادگستری می‎باشد. اسناد و مدارکی هم که برای ارائه به کشورهای خارجی است باید به وسیله مترجم رسمی زبان مربوطه ترجمه و روی سربرگ های ویژه متعلق به قوه قضاییه می باشد، چاپ شده و پس از مهر و امضا توسط مترجم و الصاق تمبر مورد تأیید اداره امور مترجمین رسمی دادگستری و وزارت امور خارجه و در صورت نیاز سفارت خانه های خارجی مستقر در ایران قرار بگیرند.

شرایط تأیید هر کدام از این اسناد و مدارک در متن زیر توضیح داده شده اند:

تکمیل شرایط احراز و تأیید مدارک طبق قانون، صرفاً جهت جلوگیری از اتلاف وقت شماست.

در طول روند ترجمه و تأیید آن، اصل تمامی اسناد و مدارک رسمی الزامی است.

درج املای صحیح و مورد نظر اسنادی چون پاسپورت یا شناسنامه ضروری است.

شناسنامه

مراجعه کننده باید املای انگلیسی مورد نظر اسامی مندرج در شناسنامه را در زمان تحویل شناسنامه قید نماید.

ترجمه شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلمخوردگی و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تأیید است.

شناسنامه های قدیمی فاقد اعتبار و غیر قابل ترجمه هستند مگر اینکه صاحب آن فوت نموده و در آن قید شده باشد.

خلاصه فوت :

تمامی گواهینامه های صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر این سازمان قابل ترجمه و تأیید می باشد.

گواهی تجرد:

ترجمه گواهی تجرد در صورتی که توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه یا اداره سجلات امور خارجه (احوال شخصیه) صادر شده باشد قابل تأیید است .

سند ازدواج:

برای ترجمه سند ازدواج ، همراه داشتن شناسنامه یکی از زوجین الزامی است.

ترجمه سند ازدواج در صورتی که خوانا و بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد ، قابل تأیید است.

ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تأیید نیست.

سند طلاق:

برای ترجمه سند طلاق، همراه داشتن شناسنامه الزامی است.

ترجمه سند طلاق در صورتی که خوانا و بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تأیید است.

رونوشت سند ازدواج:

برای ترجمه رونوشت سند ازدواج ، همراه داشتن شناسنامه الزامی است

ترجمه رونوشت سند ازدواج در صورتی که از طرف دفتر خانه صادر شده و ممهور به مهر دفتر خانه باشد قابل تأیید است.

رونوشت سند طلاق:

برای ترجمه رونوشت سند طلاق، همراه داشتن شناسنامه الزامی است.

ترجمه رونوشت سند طلاق در صورتی که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد قابل تأیید است.

گواهی عدم سوء پیشینه

ترجمه گواهی سوء پیشینه، طبق قانون تا سه ماه پس از تاریخ صدور قابل تأیید است.

و سندی که تاریخ آن گذشته باشد قابل ترجمه و تأیید نیست.

وصیتنامه:
ترجمه وصیت نامه در سربرگ محضر با مهر و امضا سر دفتر و همراه با شناسنامه ی وصی و موصی قابل تأیید است.
و چنانچه وصی فوت نموده باشد ، تنفیذ وصیتنامه در دادگاه به ضمیمه ترجمه جهت اسناد الزامی است .

لازم است ذکر شود که اقلیت های مذهبی از این قاعده مستثنی می باشند.

 کارت پایان خدمت:

ترجمه کارت پایان خدمت همراه با اصل قابل ترجمه و تأیید است.

کارت معافیت از خدمت:

ترجمه کارت معافیت از خدمت همراه با اصل قابل ترجمه و تأیید است.

گواهینامه رانندگی:

ترجمه گواهینامه رانندگی همراه با اصل قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی ولادت:

گواهی ولادت با مهر پزشک مربوطه و تایید سازمان نظام پزشکی قابل تأیید است.

انواع کارت شناسایی:

ترجمه کارتهای شناسایی صادره توسط ارگانهای دولتی، با مهر و امضای سازمان مربوطه، قابل تأیید است.

ترجمه کارت ملی قابل تأیید است.

ترجمه کارت دانشجویی قابل تأیید نیست.

کارتهای شناسایی صادره توسط شرکت های خصوصی، با همراه روزنامه رسمی شرکت، قابل تأیید است.

مدارک تحصیلی مربوط به وزارت علوم:

تأیید و مهر وزارت علوم و تحقیقات در پشت مدرک از اداره امور فارغ التحصیلان

مدارک تحصیلی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی:

می بایست به تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه و یا شهر محل اقامت رسیده باشد.

مدارک تحصیلی مربوط به دانشگاه آزاد:

مهر تأیید در پشت مدرک از اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

مدارک تحصیلی مربوط به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:

مهر تأیید از اداره فارغ التحصیلان در پشت مدرک از آموزش پزشکی

گواهی های پزشکی و بیمارستانی:

مهرتأیید سازمان نظام پزشکی

گواهی کار از شرکت های خصوصی:

ارائه کپی روزنامه رسمی شرکت صادر کننده گواهی، همچنین در صورت درج عنوان یا میزان تحصیلات نیاز به مدرک تحصیلی مرتبط، سوابق بیمه ای مرتبط با دوره زمانی گواهی و یا دفترچه بیمه متقاضی

گواهی کار از ارگان های دولتی:

ارائه فیش حقوقی، حکم کارگزینی و مدرک مرتبط در صورت درج عنوان در گواهی

سند ملکی:

اصل مدرک

وکالتنامه:

اصل وکالتنامه به همراه اصل شناسنامه موکل جهت احراز هویت

برگه معاملات قطعی:

ارائه اصل سند و اصل برگه معاملات

ترجمه و تأیید پروانه مطب و پروانه دائم پزشکی:

اصل مدارک تحصیلی مربوطه که به تأیید وزارت بهداشت رسیده باشد.

مبایعه نامه و اجاره نامه:

فقط به صورت محضری و به ثبت رسیده در دفاتر اسناد رسمی قابل تأیید می‎باشد.

کلیه گواهی های مالی (گواهی تمکن مالی) و یا پرینت گردش حسابها که توسط بانک صادر می گردد باید به مهر و امضای شعبه صادرکننده و اداره امور بین الملل بانک مربوطه رسیده باشد.

کلیه مدارک مربوط به شرکت ها ، اساسنامه، شرکت نامه، … می بایست به تأیید و مهر اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد. اصل کلیه مدارک شرکت ها برای تأیید الزامی است. همچنین جهت تأیید روزنامه رسمی شرکت ها اصل سند و همچنین در صورت برابر اصل بودن می باید این امر از طرف سازمان مربوطه یعنی سازمان روزنامه رسمی کشور صورت پذیرد.

ترازنامه های مالی شرکت ها:

اصل روزنامه رسمی و اصل ترازنامه که به مهر و امضای حسابرس رسمی رسیده باشد

مدارک صادره از سایر کشورها:

می بایست حتماً به مهر دفتر کنسولی ایران در کشور مبدأ مربوطه رسیده باشد.

تعرفه ترجمه رسمی