ترجمه  رسمی مدارک و اسناد: ترجمه سند ازدواج

راهنمای ترجمه رسمی “سند ازدواج” که دربردارنده لغات و اصطلاحات مهم این سند است:

نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI


قوه قضائیه

The judiciary

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

State department for registration of deeds and property

سند ازدواج

Marriage contract

شماره:……….کد اختصاصی:…………………

Number : …… Particular code : ……

دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره:……………….حوزه ثبت:……………

Official marriage notary no.:…… Registrstion district:……

نشانی کامل دفترخانه

Complete address:……

شماره ترتیب……………….تاریخ وقوع عقد…………………..تاریخ ثبت……………

Entry no……espousing/solemnization date……registration date……

مشخصات کامل زوجه

Bride’s particulars

نام……نام خانوادگی………………شماره شناسنامه و تاریخ صدور…………..صادره از………………نام پدر و مادر……………تاریخ تولد………………..شماره مسلسل………….

Name……family name……national ID card no. And place of issue……at/in……father’s and
mother’s name……birth date……serial no……

تاریخ و شماره گواهی پزشکی و مرجع صدور

Medical permit no……dated……issued by……

شغل………….دین و مذهب……………..تابعیت………………..ساکن

Job……religion and sect……nationality……domiciled at

امضا ولی زوجه

Signature of the bride’s father

مشخصات کامل زوج

(bride) groom’s particulars

نام……نام خانوادگی………………شماره شناسنامه و تاریخ صدور…………..صادره از………………نام پدر و مادر……………تاریخ تولد………………..شماره مسلسل………….

Name……family name……national ID card no. And place of issue:……at/in……father and mother’s
name……birth date……serial no……

تاریخ و شماره گواهی پزشکی و مرجع صدور

Medical permit no……dated……issued by……

شغل…………..دین و مذهب……………..تابعیت……………………..ساکن

Job……religion and sect……nationality……domiciled at……

زوج و همسر دیگری دارد یا خیر؟

Is the husband bigamous? Yes/no

نوع عقد………….صداق و امضای زوجین………………

Type of marriage contract……marriage portion and the partners’ signatures

سایر موارد از قبیل وکالت و یا سابقه ازدواج زوجه و غیره

Other information (e.g. Proxy or previous marriage of the bride, etc.)

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم:

Conditions stipulated in a seperate binding contract (if any):

الف. ضمن عقد نکاح/خارج لازم زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد

A. By/this/a seperate binding contract/, the wife conditioned that where the
/application/filling/request/for divorce is not/lodged/placed/by her

و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده

And at the discretion of the court, the application/does not emanate from/is not rooted in/her
disrespect for conjugal duties or morals

زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

امضا زوج………………امضا زوجه…………..

The huband shall (have to) pay the wife half the assets, or its equivalent in cash, of all he has
obtained throughout his marital life with her.
spouses signed

ب. ضمن عقد نکاح/خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعوض با حق توکیل غیر داد

B. Through/this/a seperate bond/, the husband empowers his wife with the right of substitution

که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید.

To refer to the court of law and obtain the permit and, after selecting the type of divorce, dissolve
her marriage.

و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید

امضا زوج………………..امضا زوجه……………

The husband also chose his wife as his attorney with the right of substitution to accept the
marriage endowment on his behalf.
Spouses signed.

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:

Cases wherein the wife is eligible to file/apply for divorce as discerned by the court

استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تاییدیه نفقه

Where the husband refuses to pay the wife’s cost of maintenance for any reason for (a period of)
six consecutive months and it will be impossible to coerce him

و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

امضا زوج……………..امضا زوجه…………….

Or where he fails to fulfill her other indisputable rights for the same period (of time) and it will
not be feasible to force him into doing this.

spouses signed.

سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.

امضاء زوج………………امضا زوجه……………

The husband’s social misconduct or maltreatment of the wife to a point unbearable to her.

spouses signed.

ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

امضا زوج…………..امضا زوجه……………

The husband’s afflication with refractory disease, which can endanger the wife’s health

spouses signed.

جنون زوج در مواردی که فسح نکاح شرعاً ممکن نباشد

امضا زوج……..امضا زوجه…………..

Cases of insanity wherein official dissolution is not religiously feasible/advisable.

spouses signed.

عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

امضا زوج…………..امضا زوجه…………

The husband’s disobedience of the court injunction not to engage in careers discerned by the

court to be beneath the wife’s family dignity and social status.

spouses signed.

محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود

The husband’s final conviction resulting in a five year imprisonment or its equivalent pecuniary
punishment resulting in such a prison term due to his incapacity to extinguish the debt

یا به حبس و جزای نقدی مه مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

امضا زوج………………امضا زوجه………….

Or a combination of the two together resulting in such a prison term and where the sentence has
already been executed.
spouses signed.

ابتلا زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخی دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورده و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

امضا زوج……………..امضا زوجه…………

The husband’s addiction to any type of harmful drugs which, as discerned by the court, interferes
with the family principles and renders life unbearable for the wife.
spouses signed.

زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند

The husband’s abandonment of family life with no justifiable reason

تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است

Where both the abandonment and the justification are discerned/decided/confirmed by the court

و یا اینکه شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید

امضا زوج…………………امضا زوجه…………….

Or his/defaulting from (appearing before) /refraining from appearing before/ the court of law for
six consecutive months after the summon.
spouses signed.

محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد.

The husband’s punishment by the islamic canon law or a competent theologian due to an offence
which is incompatible with the wife’s family prestige and customs.

تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

امضا زوج……………….امضا زوجه………

Distinction as to whether the punishment is in disharmony with the wife’s social and personal
status lies with the court of law.
spouses signed.

در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

امضا زوج……………….امضا زوجه……………

Where the wife can not bear a child due to her husband’s sterility or other physical afflictions for
five years.
spoused signed.

در صورتی که زوج مفقودالاثر شود در ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

امضا زوج……………..امضا زوجه…………….

Where the husband is missing/untraceable/and is not/found/located/within six months from the
date the case was originally reported by the wife to the court.
spoused signed.

زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همران خود اجرای عدالت ننماید.

امضا زوج………………امضا زوجه……………

Where the husband should remarry without seeking consent of the wife or where he should not
treat his wives equally.

spouses signed.

شهود

Witness

1.نام……………نام خانوادگی…………………..شماره شناسنامه……………صادره از…………….

Name……last name……national ID card no……issued in (location)……

فرزند………….شغل…………….ساکن………امضا……………

Son/daughter of……occupation……domicile……signature……

معرفین

Character references

نام………..نام خانوادگی……………..شماره شناسنامه…………صادره…………..فرزند……….شغل………..ساکن…………..امضا

Name……family name……national ID card no……issued in (location)……father’s
name……occupation……domicile……signature

مشخصات کامل مجریان صیغه ازدواج

Complete particulars of the marriage contract executors

طرف ایجاب

The proposing party

طرف قبول

The accepting party

در تاریخ………………..عقد نکاح……………..به تفصیلی که در صفحات سابق مندرج است واقع شد.

On this date of……the/solemnization/espousing/was conducted/in terms of/as per/the details
explained above.

امضا طرف ایجاب……………..امضا طرف قبول

Signature-solemnizer……signature-auxiliary solemnizer

اینجانبان زوج و زوجه با اطلاع کامل از مندرجات این سند آنرا امضا نمودیم و هر یک از شرایط مورد قبول نیز مستقلاً به امضا رسیده است.

محل امضا زوج………………محل امضا زوجه…………….

We, the husband and wife, have/ set our hands/subscribed our names/ to this contract with
complete knowledge of the contents therein, and have also agreed to every single condition
stipulated independently.

spouses signed.

با احراز هیت زوجین بوسیله معرفین کلیه مندرجات این سند با رعایت تمام مقررات و ضوابط قانونی و شرعی نزد اینجانب سردفتر ازدواج شماره…………ثبت گردید و صحت آن مورد گواهی و تایید است.

After obtaining/having verified/the true identities of the spouses through

their(respective)

character references, every clause stipulated in this contract was entered before me, the notary
publix for marriage no……, by observing all the legal and religious regulations, the contents are
therefore certified.

نام و نام خانوادگی سردفتر ازدواج

Name and family name of the notarypublic for marriage

محل مهر و امضا سردفتر ازدواج

SGD & SED by the notary public

این سند که مطابق با ثبت ازدواج دفتر است بر حسب دستور ماده 14 آیین نامه قانون ازدواج به زوجه داده میشود.

This deed, which is in conformity with the registration entered here at the notary’s, was
submitted to the bride as per the provisions of article 14 of the marriage regulations by-law

امضا سردفتر

Signed by the notary public

یادآوری

Reminder

در صورتیکه صداق ملک غیر منقوب باشد باید ملک مزبور مطابق مقررات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

Where the marriage portion is irremovable/property/estate/, the same shall be registered at the

respective notary public as per the regulations

بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمی شماره دفتر و تاریخ ثبت بوسیله سردفتر و نماینده دفتر اسناد رسمی باید در این صفحه قید و امضا شود.

Once registered at a notary public for estate proerties, the respective notary public’s registered
number and date of record shall be entered herein by the notary or his proxy/agent in person

شماره ثبت در دفتر اسناد رسمی

Registration no. at the notary public

شماره دفترخانه

Notary’s registered no

محل امضا سردفتر اسناد رسمی

Notary’s signature

محل امضا دفتر یا دفترخانه

Notarial secretary’s signature

طبق ماده 151 الحاقی به قانون ثبت از الصاق و ابطال تمبر خودداری شد.

As per the regulations of article 151/ annexed to/incorporated in/the registration law, no stamp is
affixed or annulled.

هزینه مربوط به موجب فیش شماره/تاریخ………………….به بانک ملی شعبه…………….پرداخت گردید.

Due charges were disbursed as per bank receipt no……dated……at……bank, branch of……

امضا

Signature

بها:……………..ریال

Price: ……… iranian Rials