ترجمه  رسمی مدارک و اسناد: ترجمه گواهی ثبت املاک

قوه قضائیه

The judiciary

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

State registration for deeds and landed-estate property

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

Tehran registration headquarters

بسمه تعالی

In the name of god

تاریخ………………ساعت………………..شماره……………..

Date…..time…..no. …..

دفترخانه اسناد رسمی شماره…………….تهران

Public notary for official deeds no. …..tehran

عطف به شماره……………..مورخ…………………به آگاهی می رساند به گزارش دفتر بازداشتی نسبت به پلاک شماره فرعی از……………اصلی صفحه……….دفتر املاک……………..بخش…………..تهران سابقه بازداشت و بند(ز) ملاحظه نگردید.

In respect to your letter dated….., it is hereby certified that, according to the statement/report of
office of levied landed property pertaining to the auxiliary lot no. …..of the main plate no. …..of
page…..of the land office….., district…..of tehran, the above said property has no levy or
encumbrance records.

خواهشمند است با توجه به ستون نقل و انتقالات و ملاحظات سند مالکیت و دفتر بازداشتی و رعایت بخشنامه های صادره در خصوص افراد ممنوع المعامله طبق مقررات اقدام فرمایید.

You are authorized to/conduct/proceed with/the said transaction on the above property, paying
close attention to the transaction summary and the remarks columns, levying office notices, as
well as effective letters of circulation in regards to persons legally incapacitated from conducting
transactions.

اعتبار این برگه از تاریخ صدور به مدت یک هفته می باشد.

Validity period for this certificate is one week from the date of issue.

تذکر: شماره چاپی سند مالکیت برابر با……………………می باشد.

Remarks:printed registration no. for this deed is……

مسئول دفتر بازداشتی

Director-levying office/levier

اداره ثبت اسناد و املاک منطقه غرب تهران

State registration for deeds and landed-estate property, west tehran

جهت ترجمه هر یک از مدارک می توانید با دارالترجمه رسمی آراد تماس گرفته و یا جهت ترجمه آنلاین مدارک خود را ارسال نمایید.