اصل پاسپورت

یک قطعه عکس تمام رخ رنگی4*3عکس باید جدید و حداقل برای  1 ماه  اخیر باشد

کپی شناسنامه

کپی کارت ملی و مشخصات فردی

شغل و سمت شغلی دقیق

آدرس ایمیل

پرینت مانده حساب حداقل 2 تا 3 میلیون رزرو هتل و پرواز (حضور مسافر در ایران الزامی میباشد)