اسکن رنگی پاسپورت

کپی کارت ملی جدید
*ویزای یک ماهه غیر قابل تمدید است

*گرفتن ویزای کودک منوط بر ویزا شدن والدین می‌باشد و در غیر این صورت، برای ویزای کودک اقدام نخواهد شد.

مدت زمان اخذ ویزای دوبی:

  • 14 روزه عادی: 7-6 روز کاری
  • 4 روزه فوری: 2 روز کاری
  • یک ماهه عادی: 7 روز کاری
  • 3 ماهه سینگل: 5 روز کاری
  • 3 ماهه مولتی: 5 روز کاری
  • 14 روزه عادی اتباع خارجی: 7-6 روز کاری