اصل پاسپورت

2 قطعه عکس 6*4

گواهی اشتغال به کار با ترجمه رسمی

پرینت بانکی 6 ماه آخر با مهر امضا شعبه ،با حداقل 7 میلیون ( توجه کنید قیمت با توجه به نرخ روز باید استعلام گرفته شود)

فرم مشخصات فردی