وکالت‌نامه

Power of attorney

مراتب مندرج در این سند با احراز هویت متعاملین….تماماً در نزد اینجانب محضردار واقع شد. به تاریخ….

Stipulations herein set forth were all conducted before me, the notary public on this date of….after the parties’ identities were confirmed

این سند در صفحه…………دفتر جلد…………..سردفتر زیر شماره/تاریخ………..ثبت شده است.

This deed is recorded on page no. ….vol. ….of the notary book under the entry number….dated….

وجوهی که طبق مقررات برای تنظیم این سند دریافت شده به شرح زیر است:

Fees charged for preparation of deed as per the regulations(are as follows):

درآمد حق‌الثبت……….ریال؛ 8% عوارض شهرداری………..ریال؛ حق‌التحریر………..ریال؛ بهای اوراق و قبوض اقساطی…………..؛ سایر هزینه‌ها…………..ریال؛ جمع کل…………………ریال

Registration fee: …., municipality taxes (8%): …., notarial/pen fee: …., stationary cost: …., other charges: …., total: ….(all sums in iranian rials)

قوه قضائیه

The judiciary

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

State registration for deeds and/real estates/landed-estate property

جای تمبر

Stamp

سند معاملات نیم‌برگی

Deed of/half a sheet length/short transactions

نوع سند: وکالت بلا‌عزل با حق توکیل غیر

Document type: irrevocable power of attorney with the right of substitution

دفتر اسناد رسمی شماره………………….حوزه ثبتی……………مهر برجسته و امضای دفترخانه

Notary public no. …., registration district of….city of…., embossed seal and signature.

موکل: آقای/خانم………………فرزند……………به شماره شناسنامه…………..صادره از……………متولد سال……………….شمسی به نشانی…………..

Principal: mr./ms. ….son/daughter of….national ID card no. ….issued in….born in the year….residing at….

وکیل: آقای/خانم……………….فرزند به شماره شناسنامه…………..صادره از……….متولد سال…………….شمسی به نشانی………..

Attorney: mr./ms. ….son/daughter of….national ID card no. ….issued in….born in the year….residing at….(the aforesaid address)

مورد وکالت: در خصوص تهیه و تحصیل کلیه مدارک و مجوزات مربوط به ششدانگ پلاک ثبتی مسکونی………….فرعی از……..اصلی………….مفروز و مجزا از پلاک…………..فرعی از اصلی مذکور واقع در………….مورد ثبت و محدوده سند مالکیت ثبت شماره………….صفحه………….دفتر املاک مربوطه و به شماره چاپی …………صادره به نام موکل در تاریخ…………خورشیدی

Powers of the attorney: to process and obtain all documents and permits pertaining to the six parts of a domicile at the registered plate of….of the main, and….of the auxiliary dimensions of the land seperated from….of the auxiliary lot from the main direction in district….city of….registered under the title deed no. ….p. ….at the estate notary public no. ….,and the printed no. Of….under the name of the client on….of the gregorian calendar

از قبیل مفاصا حساب‌های عوارض و نوسازی؛ اخذ پایان کار و استعلامیه ثبتی و تجدید آنها و سایر اوراق و مدارک مورد نیاز شهرداری و دارایی و اداره ثبت اسناد رسمی و مجتمع‌های قضائی و انتظامی و شوراها و سایر دوایر و سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادهای انقلابی

To clear the tax and rehabilitation charges; obtain the construction completion certificate and statement of the estate registration bureau; extend or renew any or all of these or other documents required by the municipality, finance department, state registration of deeds, notaries, legal tribunals, disciplinary forces, city counsels or other state and revolutionary organizations;

و سپردن تعهدات و امضا ذیل آنها و هر اقدامی که در رابطه با پلاک مرقوم باشد و به گواهی امضا رسانیدن آنها در دفتر اسناد رسمی و تقاضای انشعابات آب، برق و گاز و تلفن و نصب و دایر نمودن آنها در ملک مرقوم و انجام کلیه امورات اداری مربوطه در شرکت‌های ذیربط

To pledge and sign any instruments related to the above plate or any activities therein, to certify the signatures at public notaries; to apply for water, electricity, gas, telephone and to install and run any or all of these utilities at the above address; to process all official matters with the related
companies;

و پس از رفع کلیه موانع قانونی و اخذ مجوزات لازمه برابر مقررات جاریه مملکتی فروش و انتقال قطعی و صلح و اجاره و اقاله و وثیقه و تضمین و قرارداد در معاوضه و اقرارنامه و اصلاحیه و رضایت‌نامه و توافق‌نامه رهن پلاک مذکور عرصه و اعیانا؛ کلی و جزئی با کلیه ملحقات و منضمات شرعیه و عرفیه و آب و برق و گاز و تلفن که شماره آنها توسط وکیل اعلام می‌گردد و یا بدون آنها به هر شخص حقیقی و حقوقی حتی به شخص خود در قبال هر مبلغ و با هر قید و شرط و تعهد که صلاح و مقضی بداند.

To partially or entirely convey or transfer, lease, mortgage, secure in trust, exchange or sell the land or building/superstructure of the aforesaid property with all the appurtenances and fixtures appertaining thereto including utilities and a telephone line, the number of which shall be stated by the attorney after meeting all legal requirements and removing any possible barriers, in conformity with the existing regulations of the state, to any real or legal entity including himself/herself with or without any or all of the above documents as discerned by the attorney and as provided by law in exchange of or by accepting any prices, official terms or conditions set forth;

و اخذ اوراق و مدارک و حضور در هر یک از دفاتر رسمی و امضا ذیل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در ارتباط با وکالت با حق اخذ وجه و ایصال آن به موکل در قبال رسید کتبی و اسقاط کافه خیارات و غنبات و سپردن تعهد و التزام و تحویل دادن مورد معامله به خریدار

To obtain the related documents, to appear in notaries for signing dossiers on the power of attorney and subsequently to receive the money that is to be directed to the client in return for a receipt; to drop all the liabilities and abilities appertaining thereto; to guarantee, necessitate and hand over the object of transaction to the/purchaser/buyer/while fully committed to the obligations;

و اخذ مال‌الاجاره و اجرت‌المثل از مستاجرین و فسخ و تمدید و تجدید اسناد اجاری و انعقاد هر نوع قرارداد تحت عقود اسلامی با بانک‌ها در قبال رهن و وثیقه پلاک مذکور به هر میزان و با هر قید و شرط و تعهد و قبول کلیه شرایط متداوله بانک‌ها

To collect the rent from the tenants; to nullify, extend, or renew the lease agreements; to sign contracts with banks as per the islamic regulations in order to hypothecate the said plate under whatever terms or conditions he/she deems appropriate or as set forth by the banks’ current terms;

و ابتیاع سهم‌الشرکه بانک و یا ضامن هر نوع سندی تفویض وکالت به بانک جهت فروش مورد وثیقه و اجرای شرایط مندرج در اسناد تنظیمی با سلب حق عزل و ضم وکیل

To purchase the bank share through any legal means possible, to irrevocably authorize the bank to sell the mortgaged property(on his/her behalf)as per the provisions of the draft/contract;

و افتتاح حساب به منظور استفاده از تسهیلات اعطائی بانک‌ها و برداشت و پرداخت از حساب‌های مفتوحه

To open accounts to benefit from bank facilities and to subsequently deposit into and cash from them;

و فک رهن(ملک) و سایر تشریفات متداوله به نحوی که جهت مورد وکالت در هیچ مورد و مقامی نیازی به حضور موکل نباشد

To release [the same property] from mortgage liabilities or meet other formal requirements/formalities in person or by proxy in such a manner that the (original) client’s presence shall not/be necessary/prove superflouous.

حدود اختیارات وکیل مرقوم جهت انجام مورد وکالت از طرف موکل با حق توکیل غیر ولو کراراً و مع‌الواسطه کلاً و جزئاً بوده و (در مورد ملک) دارای کلیه اختیارات تامه مطلقه غیرمحدود می‌باشد

The authorities hereby vested upon the attorney to act on behalf of, and represent, the client are absolute, and by no means revocable irrespective of the frequency, means, or the portion used.

حضور و امضا و اقدام وکیل در مراحل فوق به منزله حضور و امضا و اقدام موکل محسوب نافذ و معتبر است

The presence and signature of the fornamed attorney in any or all of the foregoing matters shall be considered final and effective just as the presence and signature of the client himself/herself.

مفاد این وکالتنامه فقط در داخل وکالت موثر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از تاریخ ذیل لغایت بیست سال از خود سلب و ساقط نمود

The provisions set forth in this instrument shall be effective solely for the aforesaid domicile and the client, through a seperate binding contract, waives his/her right to revoke the instrument for a period of twenty complete khorshidi years starting from this date of….

شماره سری اوراق مصرفی………….مورخ………..و حق‌الثبت مربوطه به مبلغ…………….ریال طبق فیش شماره………….بانک…………….شعبه………………پرداخت و قبض حق‌التحریر به مبلغ……………ریال صادره و تسلیم شد. به تاریخ………………

[the client agreed to pay the]paper consumption bill of….dated….and the registration fee of….as stated on the bill no….of….bank,….branch, as well as notarial fees of….of the bill no. ….on this date of….

تذکر: تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت در کلیه اسناد رسمی محل اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود.

Remarks : note 3, article 34 of the registration reformation act : in all legal instruments, the domiciles of the parties are to be stated clearly.

اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را بطور صحیح و ذکر محل اقامت اعم از خانه؛ مهمان‌خانه و یا غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد قبل از صدور اجرائیه و ابلاغ به اجرا به دفترخانه اطلاع ندهند کلیه اخطاریه‌های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد

Domiciles are those that appear on the instrument and which all warnings and writs shall be dispatched to unless the notary is informed of a change prior to the issuance and execution of any of the foregoing documents. The parties shall not plead ignorance or lack of knowledge as excuse.

دفتر اسناد رسمی مکلفند بعد از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین متعهد از طریق پست سفارشی اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند

For the purpose of delivery, notaries shall by first class mail correspond to the latest addresses of the parties upon issuance of any writ of execution and shall send over all the warnings and writs attached thereto together with the postage bill.

اگر محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا از جهاتی احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل می‌بایست موضوع اجرائیه را بطور اختار در یکی از جراید کثیر‌الانتشار محل چاپ کند

Where the parties’ domiciles are unknown/not mentioned in the document, or their whereabouts are unknown for other reasons, a précis of the writ may once be published in one of the highly circulated periodicals in the neighborhood


جهت ترجمه هر یک از مدارک می توانید با دارالترجمه رسمی آراد تماس گرفته و یا جهت ترجمه آنلاین مدارک خود را ارسال نمایید.