گواهی پرداخت مالیات

جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the iri

وزارت امور  اقتصاد و دارایی

The ministry of economic affairs and finance

ازمان امور مالیاتی کشور

Taxation affairs organization

گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب….و اصلاحیه‌های بعدی آن

Certificate subject of article 187 of direct taxation act effective…..and its subsequent amendments

شماره…تاریخ…شماره پرونده

No. ….. Date….. File no. …..

اداره کل مالیاتی غرب تهران

Western tehran headquarters

واحد مالیاتی

Taxation agent

نشانی…

Address….

دفتر اسناد رسمی شماره…شهرستان….بازگشت به نامه شماره….مورخ گواهی میشود

To: notary public no. …..city of…..in reference to/in re/letter no. …..dated….., it is hereby certified that:

چون آقای/خانم/شرکت….با مشخصات

Whereas mr./ms. …..company with the following particulars:

تاریخ تولد یا ثبت

Date of birth/registration…..

شماره شناسنامه/ملی/ثبت

National booklet id card no. /national id card no. /registration no. …..

محل صدور/ثبت…

Place of issue/registration…..

نشانی محل سکونت/اقامتگاه کنونی

Domicile/legal address:…..

تلفن:

Telephone..

اصلاحیه‌های بعدی آن مربوط به….کلیه مالیات‌های پیش بینی شده در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ششدانگ پلاک ثبتی…فرعی از…اصلی واقع در بخش ثبتی…شهرستان….به نشانی…را به موجب گزارش شماره…مورخ….به شرح زیر دریافت داشته است:

All taxes mandated in article 187 of direct taxation act effective…..and its subsequent aendments for the six parts of the registered plate no. …..of the auxiliary and…..of the main plate located in the registration district no. …..city of…..at(address)…..are assessed and charged as detailed below:

1.مالیات نقل و انتقال قطعی ملک از ماخذ….ریال ارزش معاملاتی مورد معامله طی قبض بانکی شماره …

Absolute transaction tax for….. Rls. levied based on the taxational value of the said prperty paid through bank receipt no. …..

2.بدهی مالیات بر درآمد…ریال طی قبضهای بانکی به شماره های…

…..income tax for….. Rls. paid according to bank receipt no …..

3.مالیات حق واگذاری محل قبض بانکی شماره…

Right of transfer tax paid according to bank receipt no. …..

4.سایر بدهی‌های مالیاتی…ریال طی قبض بانکی شماره…

Other due taxes for a total of….. Rls. paid by way of bank receipt no. …..

نسبت به مابه‌الاختلاف مالیات؛سپرده به شماره….اخذ شده است.

The remaining portion of the tax saved for…..under no. ….. was charged.

لذا تنظیم سند به صورت… از نر این اداره بلامانع است.

Consequently, conduvting transaction of…..type is legally permissible with this department.

این گواهی بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی صادر گردیده و در صورت وجود مدارکی که حاکی از تعلق مالیات بیشتر به مورد معامله باشد، مابه‌التفاوت مطالبه خواهد شد.

This certificate was issued based on the submitted records by the client should there be documents purporting to more tax liabilities, the remainder shall be charged accordingly.

این گواهی فاقد ارزش اداری و تجاری است.

This certificate has no administrative or commercia value.

مشخصات خریدار(ان)

Particulars of the purchaser(s)

کارشناس ارشد مالیاتی…مهر و امضا…

Senior tax assessor…..SGD & SED…..

رئیس گروه مالیاتی…مهر و امضا…

Director-taxation group…..SGD & SED

این گواهی از تاریخ صدور به مدت سه ماه اعتبار خواهد داشت.

This certificate is valid for three months


جهت ترجمه هر یک از مدارک می توانید با دارالترجمه رسمی آراد تماس گرفته و یا جهت ترجمه آنلاین مدارک خود را ارسال نمایید.