خلاصه رونوشت مرگ

Death certificate abstract

سازمان ثبت احوال

(state)civil status registry

گواهی می‌شود که آقا/خانم…..از بیماری…. در شهر/روستای….. مرده است. مرگ نامبرده زیر شماره………….دفتر مردگان سال……………….در سازمان ثبت احوال بخش…………… ثبت شده است.

This is to certify that mr./ms. ….died of….disease in the city/village of….the death of the above said deceased was recorded under the entry no. ….in the/book of the dead/necrology/for the year….at….civil status registry.

این گواهی بدون هیچگونه خدشه و خط‌خوردگی در پاسخ به درخواست آقای/خانم….پسر/دختر آن درگذشته به ایشان داده شد.

This death certificate abstract, issued without any damage/defacing or alteration, was submitted to mr./ms. ….,the deceased’s son/daughter in compliance with his/her written request.

امضا و تایید مامور بازرسی

Coroner’s verification and signature.


جهت ترجمه هر یک از مدارک می توانید با دارالترجمه رسمی آراد تماس گرفته و یا جهت ترجمه آنلاین مدارک خود را ارسال نمایید.