نمونه ترجمه رسمی از جواز ساخت ساختمان

پروانه ساختمان

Construction permit

نسخه اصل

Original copy

مشخصات پروانه

Specifications of the permit

شماره پرونده…

File no.:….

نوع پروانه…

Type of permit:….

شماره پروانه….

Permit no. ….

تاریخ صدور پروانه….

Date of issue:….

شرکت خدمات فنی مهندسی….

….technical engineering company

نام شرکت….

Company’s name:….

نوع مسئولیت شرکت…..

Type of activity:….

شماره سریال(این پرونده) در شرکت….

Serial no.(for this file) in the company:….

کد شرکت….

Company code:….

اعتبار این پروانه برای آغاز کار ساختمانی از تاریخ صدور دو سال می‌باشد

Validity period for this document is two years from the date of issue.

مهلت تمامی عملیات ساختمانی……ماه از تاریخ شروع می‌باشد.

Deadline for completion of the construction is….months from the starting date.

نام مالک…..

Owner’s name:….

کد نوسازی….

(civil) rehabilitation code:….

کاربری زمین:مسکونی

Property’s/usage/application/:residential

پلاک ثبتی…بخش ثبتی….گد پستی ملک…

Registered plate:….registration district:….zip//postal code:….

نشانی…..

Address:….

تراکم….محدوده….

Density:….district:….

حوزه پارکینگ…..

Parking/garage/area:….

مساحت زمین موجود(متر مربع)

Existing area:….(square meters)

مساحت زمین پس از اصلاحی……….

Remaining area after modification:….

زیربنای موجود(مترمربع)…….

Existing building area:….(square meters)

حدود/شمال/شرق/جنوب/غرب

Boundaries/northward/eastward/southward/westward

ابعاد موجود/عرض گذر اصلاحی

Existing dimensions/width of modified path

ابعاد باقیمانده

Remaining dimensions

توضیحات بر و کف

Specifications of the surroundings and the ground

رعایت عرض گذر و درز انقطاع مقدم بر ابعاد نقشه است

Observing the path width and the clearance is prior to remaining dimensions of the plot.

کروکی ملک

Sketch of location

شماره فیش‌های واریزی برای

Deposited bank receipts for

زیربنا/پذیره/افزایش تراکم

Building area/pricessing no,/density increase

مشرفیت/پیشرفتگی به گذر/تغییر کاربری

Facing/path intrusion/application cgange

پارکینگ/متفرقه

Garage/parking space….miscellaneous

حق بیمه کارگران

Construction workers’ insurance premium

معاون شهرسازی و معماری و رئیس ستاد منطقه(امضا و مهر)

Deputy-urban development and architecture, and district director:SGD & SED

شهردار منطقه(امضا و مهر)

District mayor: SGD & SED


جهت ترجمه هر یک از مدارک می توانید با دارالترجمه رسمی آراد تماس گرفته و یا جهت ترجمه آنلاین مدارک خود را ارسال نمایید.