نمونه ترجمه رسمی گواهی تکمیل ساختمان

گواهی ساختمان

Building certificate

مشخصات گواهی

Specifications of this certificate

نوع گواهی…شماره گواهی…تاریخ صدور گواهی…

Type of certificate:….certificate no.:….date of issue:….

اعتبار این گواهی از تاریخ صدور نا‌محدود می‌باشد

Validity period for this document is unlimited.

عرصه ملک غیرقابل تفکیک بوده هر گونه افراز و تفکیک عرصه با توجه به ماده 101 قانون شهرداری نیازمند موافقت شهرداری می‌باشد

Yard/garden of the said property is invisible. Any boundary or construction of this area shall require permission of the city hall.

نام مالک:…پلاک ثبتی….قطعه…فرعی/اصلی

Owner’s name:….registered plate:….plot….auxiliary/main:….

کد نوسازی…حوزه پارکینگ…

Rehabilitation code:….parking area:….

کاربری زمین:مسکونی

Property’s/usage/application/:residential

تراکم…

Density:..

محدوده…شماره پروانه…

District of:….permit no:….

پلاک ثبتی مادر…تاریخ صدور…

Original registered plate:….date of issue:….

بخش ثبتی…

Registration district:….

نشانی…

Address:….

حدود:شمال،شرق ،جنوب،غرب

Boundaries: northward: eastward: southward: westward

:ابعاد مندرج در سند:….عرض گذر اصلاحی…

Dimensions as per the deed:….width of the modified path:….

ابعاد باقیمانده…

Remaining dimensions:….

رعایت عرض گذر مقدم بر ابعاد باقیمانده ملک است

Observing the path width has priority over the remaining dimensions of the premises.

توضیحات بر و کف: شمالا به حریم بزرگراه طبق طرح…و بدون حق دسترسی سواره و پیاده از حد شمال؛جنوب با خیابان 12 متری

Specifications of the surroundings and the ground: northward leads to the highway limits as per plan no. …., without acces rights either afoot or mounted, southward to a 12-meter street.

رعایت ابعاد و عرض گذر الزامی است

Observing the dimensions and the path width is/compulsory/mandatory.

مرحله ساختمانی: اتمام ساختمان

Construction stage:completed

مساحت زمین طبق سند…

Plot area as per title deed:….

تعداد پارکینگ تامین شده…

Number of parking spaces/stalls provided:….

نوع اسکلت:بتنی

Framework type:concrete

مساحت زمین پس از اصلاحی

Plot area after modifications:….

تعداد پارکینگ موردنیاز…

Number of parking spaces required:….

طبقات…

زیرزمین/همکف/نیم‌طبقه/طبقه 1/سایر

Storeys/levels/floors: Basement/underground/ground floor/duplex/level 1/others

جمع کل طبقه‌ها

Total levels:….

تعداد طبقات زیرزمین:…سایر…مساحت کل زیربنا…

Number of underground levels:….others:….total constructed area:….

همگی جرایم و عوارض برابر نامه‌ی شماره….اداره درآمد دریافت گردیده است.

All due fines and taxes have been/disbursed/cleared as per letter no. …./of/issued by/the finance office.

مهندس ناظر/مامور بازدید

Supervising engineer/inspector: ….

توضیحات گواهی:

Remarks:

طبق صورت مجلس تفکیکی؛ چهار متر از مساحت اعلام شده بالکن است.

As per the (provisions of) the partitioning certificate/report, four square meters of the said premises is allocated to a balcony.

حفظ مشاعات الزامی‌ست

Observance of common elements is mandatory.

چنانچه در مشاعات ساختمان تخلفی صورت گرفته باشد، این سند رسمیت نداشته  و خریدار می‌بایست موارد خلاف را به شهرداری اطلاع دهد.

In case of any violation of the regulations within the common elements/areas, (this certificate) shall be/invalidated/rendered invalid/, and the buyer shall disclose violations to the city hall.

متقاضیان تبلیغ می‌توانند تغییرات احتمالی ناشی از طرح‌ها را از شهرداری منطقه استعلام کنند.

Beneficiaries can ask for/inquire/possible change disclosures pertaining to the city hall’s plans in writing.

معاون شهرسازی و معماری

Deputy-urban development and architecture:SGD & SED

شهردار منطقه:

District mayor: SGD & SED


جهت ترجمه هر یک از مدارک می توانید با دارالترجمه رسمی آراد تماس گرفته و یا جهت ترجمه آنلاین مدارک خود را ارسال نمایید.