نمونه ترجمه جواز شهرداری

شهرداری تهران

City hall of tehran

اداره کل درآمد

Revenue headquarters

منطقه

District of

مفاصا حساب نوسازی

Proof of payment of civil rehabilitation fees

تاریخ…شماره ثبت…ردیف مالک…آپارتمان…ملک….بلوک…محله…منطقه…

Date…..registration no. …..owner series…..apartment…..land lot…..block…..locality…..district of

بازگشت به نامه شماره…بدین وسیله گواهی می‌شود

In response to letter no. ….., it is hereby certified that

بابت پلاک ثبتی….به نشانی…و به مشخصات زیر

For the registered plate no. …..at (this address) …..and with the following specifications:

مساحت زمین….واقع در بلوک…دفتر چهارزش معاملاتی و بر اساس مصوبه….از قرار مترمربعی…ریال

Lot area…..located in section…..of the transaction value(reference) book and the price as based on the enactment, ….. Rls. Per each square meter,

و مساحت ساختمان در… طبقه کلاً به متراژ…مترمربع با ارزش هر مترمربع….از نوع اسکلت فلزی با نمای غیر لوکس

And the constructed area in…..levels totaling…..square meters, valued….. Rls. for each square meter, with metal framework and ordinary facade,

و اسکلت فلزی تا سه طبقه با هر نوع سقف به ارزش زمین به اندازه…ریال ارزش ساختمان به اندازه…ریال ارزش تسهیلات به اندازه…ریال و ارزش کل ملک به اندازه…ریال است که به صورت قدرالسهم آپارتمان می‌باشد

For three floors with any type of ceiling, with a value of…..Rls. for the land….. Rls. for the buildinb, ….. Rls. for the facilities, and….. Rls. for the overall premises proportionate to the share
of each apartment.

مبلغ…ریال طی آخرین فیش پرداختی به شماره…بانک…شعبه…به حساب…درآمد شهرداری منطقه…واریز گردیده است

A fee of….. Rls. was paid as per bank receipt no. ….., …..bank…..branch, account no. …..in favor of the revenue headquarters of the city hall, district of…..

برابر سوابق موجود در پرونده؛ عوارض نوسازی پلاک بالا تا پایان…دریافت گردیده است.

According to the existing records in the rehabilitation fees file, the above plate is cleared for charges until the end of…..

این مفاصا حساب تنها مربوط به دریافت عوارض نوسازی و عمران شهری است.

This proof of paymet is only for civil rehabilitation fees.

نام و نام خانوادگی و امضا مسئول گروه

Group supervisor-name and family name: SGD & SED

رئیس اداره درآمد شهرداری منطقه…

Director- revenue office, city hall district of…..


چنانچه برای جواز شهرداری  نیاز به خدمات ترجمه دارید، می‌توانید به دارالترجمه رسمی آراد واقع در صادقیه(غرب تهران) مراجعه نمایید. همچنین تیم پشتیبانی آراد جهت راهنمایی بیشتر، از طریق پشتیبانی واتساپ آماده پاسخگویی به سوالات شما می‌باشد.