نمونه ترجمه رسمی سند طلاق به زبان انگلیسی

راهنمای ترجمه رسمی “سند طلاق” که دربردارنده لغات و اصطلاحات مهم این سند است:

قوه قضائیه

The judiciary

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

State registration for deeds and landed estates

سند طلاق

Certificate of/divorce/marriage annulment

بها:…. ریال

Price: …rials.

شماره….سری…

No……series……

چاپخانه دولتی ایران

Iran state press

بسم الله الرحمن الرحیم

In the name of allah, the beneficent, the merciful

دفتر رسمی ثبت شماره طلاق…حوزه…

Official notary for divorce no……district of……

شماره ترتیب…تاریخ وقوع طلاق…تاریخ ثبت طلاق…. نوع طلاق و نوبت آن….

Serial no……date of dissolution……date of registration……type and frequency of divorce……

مشخصات طلاق‌دهنده

Particulars ofthe divorcer

نام…نام خانوادگی…نام پدر…شماره شناسنامه…محل صدور…تاریخ…. تولد….تابعیت…مذهب…شغل….شماره مسلسل شناسنامه….نشانی…

Name……last name……father’s name……national ID card no……place of issue……date of birth……nationality……religion……job……national ID card serial no……address……

مشخصات طلاق داده شده

Particulars of the divorcee

نام…نام خانوادگی…نام پدر…شماره شناسنامه…محل صدور…تاریخ…. تولد….تابعیت…مذهب…شغل….شماره مسلسل شناسنامه….نشانی…

Name……last name……father’s name……national ID card no……place of issue……date

of birth……nationality……religion……job……national ID card serial no……address

مشخصات وکیل رسمی طلاق دهنده  و یا طلاق داده شده

Particulars of the legal attorney of the divorcer or the divorcee

برابر وکالتنامه شماره…..کانون وکلای دادگستری….آقای….وکیل قانونی طلاق‌دهنده/ طلاق داده شده با حق توکیل غیر می‌باشد

As per the provisions of the power of attorney no……of the judiciary bars association of……, mr……is the official representative for the divorcer/divorcee with the right of substitution

شهود و عدول توسط سر‌دفتر جاری شد

Divorce pronouncement and justice was conducted by me, the notary public

مابقی مهریه که از قرار….بود به وکیل زوجه نقداً پرداخت شد و وکیل زوج/زوجه به رسید آن اعتراف کرد

Also, remainder of the marriage portion consisting of……in cash was disbursed to and acknowledged by the divorcer’s/divorcee’s proxy

زوج در مورد جهزیه ادعایی از زوجه ندارد

The husband shall waive any right to the dowry

شرح طلاق را خواندم. نام و امضا زوج

I thoroughly read the details of the divorce certificate. Name and signature of the husband

شرح طلاق را خواندم و می‌پذیرم و از سوی زوج/زوجه امضا نمودم. نام و امضا وکیل قانونی زوج/زوجه

I examined the contents of the certificate, stipulated to it and subscribed my name on behalf of the divorcer/divorcee.

مشخصات شهود(عدلین)

Particulars of the witnesses

نام…نام خانوادگی…نام پدر…شماره شناسنامه…محل صدور…شغل…نشانی

Name……last name……father’s name……national ID card no……place of issue……occupation……address……

ملاحظات و توضیحات

Remarks

مشخصات معرفین

Particulars of the references

نام…نام خانوادگی…نام پدر…شماره شناسنامه…محل صدور…ساکن…

name……national ID card no……place of issue……occupation…..

مشخصات و امضای مجری صیغه طلاق

Particulars and signature of the pronouncer

نام…نام خانوادگی…نام پدر…شماره شناسنامه…محل صدور…شغل…نشانی

Name……last name……father’s name……national ID card no……place of issue……occupation……address……

امضا

Signature

با اطلاع کامل از مندرجات این سند آن را امضا نمودم

I sign this certificate with complete awareness of the contents

محل امضای طلاق داده شده(زن) در صورت  لزوم

Signature of the divorcee (if needed/necessary)

با احراز هویت طلاق‌دهنده و طلاق داده شده و صحت شرایط طلاق و اجرای صیغه طلاق کلیه مندرجات این سند با رعایت تمام اصول و مقررات و ضوابط قانونی و مراعات کلیه موازین و احکام شرعی و با اخذ مدارک و مستندات لازم نزد اینجانب سر‌دفتر لاق شماره….حوزه…طلاق مذکور واقع و ثبت گردید و صحت آن مورد گواهی و تایید است.

After ensuring the true identity of the divorcer and the divorcee, and proper conditions for divorce and exeuting the pronouncement, all the contents stipulated herein were entered befored me the notary public for divorce registered at……district of……in full conformity with all legal principles and regulations and in complete abidance by religious tenets, and after all the relevant documents hadbeen gathered. The contents are accordingly certified.

این طلاق‌نامه که مطابق است با ثبت شماره….دفتر جلد…اینجانب بر حسب دیتور ماده 14 آئین‌نامه قانون ازدواج به زوجه داده می‌شود.

This divorce certificate registered under no……of the……volume of my entry book was submitted to the wife as per the regulations of article 14 of marriage bylaws

نام و نام‌خانوادگی سر‌دفتر طلاق….امضا و مهر

Name and family name of the notary public for divorce……SGD & SED


چنانچه برای سند طلاق خود  نیاز به خدمات ترجمه دارید، می‌توانید به دارالترجمه رسمی آراد واقع در صادقیه(غرب تهران) مراجعه نمایید. همچنین تیم پشتیبانی آراد جهت راهنمایی بیشتر، از طریق پشتیبانی واتساپ آماده پاسخگویی به سوالات شما می‌باشد.