نمونه ترجمه رسمی از سند مالکیت زمین

سند مالکیت زمین

صفحه 1

Page 1

شماره دفترچه مالکیت:

: Title deed no

کد

Code:

نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the iri

قوه قضاییه

The judiciary

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

State registration for deeds and landed-estate property

اداره ثبت اسناد و املاک کشور بخش…

District of….

سند مالکیت

Title deed

این سند دارای شانزده صفحه است

This deed contains 16 pages.

بها 1500 ریال

Price: 1500 (iranian) rials.

شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران

Iranian state press corporation

صفحه 2

Page 2

دهستان/بخش/جزوه‌دان/پرونده

Suburb/district/file holder no/file no

تاریخ و اسم و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تابعیت املاک

Date, name and family name, national id card no, and nationality of the holder.

تاریخ ثبت

Registration date

محل صدور شناسنامه

Place of issue of the national id card

صفحه 3

Page 3

ملک و محل آن

Plot location

شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت….مترمربع قطعه….از فرعی…..از اصلی واقع در بخش…سازمان مسکن و شهر‌سازی ضمن سند دفتر….تهران

Entire lot area of….square meters, number….from the auxiliary secondary plate, and number….from the main/primary p’ate in the district….of state housing and urban development organization as specified in the deed, notary public no. ….of tehran.

صفحه 4

Page 4

حدود و مشخصات: شمال به فاصله………..متر از خیابان اصلی به ول….متر؛ از غر به طول….و به فاصله…از خیابان بیست متری؛ از جنوب پارک….و از شرق به قطعه…..تفکیکی کناری

Boundaries and specifications:northward….meters to the main street for(a lenght of)….meters, westward for (a length of)….meters and with a distance of….meters from the 20 meter street, southward to the….park, and eastward to the adjacent lot no. ….

صفحه 5

Page 5

The page is blank.

صفحه 6

Page 6

قیمت ملک

Price of the land lot

حقوق دولتی

Governmental rights

حقوق ارتفاقی و صاحبان آن

Easement rights and their beneficiaries

این سند که مطابق با ثبت دفتر املاک است بر حب دستور ماده….قانون ثبت به آقای/خانم…داده می‌شود و سند رسمی است.

This deed, which is in conformity with the estate registration as per the (provisions of) article no. ….of the registration act was handed to mr./ms. ….as an official document.

رییس ثبت اسناد و املاک بخش

Director-state registration for deedd and landed-estate property, district of….

صفحه 7

Page 7

در اجرای ماده……..آئین‌نامه ثبت؛ ساخت زمین از…….به…..مترمربع اصلاح شد.

In execution of article no. ….of the registration bylaw, the lot area was corrected from….to….square meters.

صفحه 8

Page 8

خلاصه انتقالات

Transactions aummary

معامل و انتقال‌دهنده

Vendor and transferor

متعامل و انتقال‌گیرنده

Vendee and transferee

مورد معامله و مبلغ

Object of transaction and price

صفحه 9

Page 9

نوع معامله

Type of transaction

تاریخ و مدت

Date and length

شماره و تاریخ ثبت دفتر اسناد رسمی

Registration number and date at the notary public

امضا سردفتر

Signature of the notary

تاریخ فسخ معامله و امضا سردفتر

Date of cancellation/revocation of the contract and signature of the notary


جهت ترجمه هر یک از مدارک می توانید با دارالترجمه رسمی آراد تماس گرفته و یا جهت ترجمه آنلاین مدارک خود را ارسال نمایید.